Sprog

AIC 1000
AIC 2000

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Må ikke transporteres med kran

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Luftrenser
  AIC 1000 | AIC 2000
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

Ud over sikkerhedshenvisningerne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje.
 • Læs alle anvisningerne! Hvis du ikke følger nedenstående anvisninger, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
 • Ved brug af produktet sammen med elværktøj skal du læse elværktøjets brugsanvisning før brugen og overholde alle anvisninger.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre produktet.
 • Brug det rigtige produkt. Brug ikke produktet til formål, som det ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
 • Før arbejdet med produktet skal du sætte dig ind i, hvordan du håndterer produktet, hvordan du håndterer de farer, som kan udgå fra materialet, og hvordan du bortskaffer det opsugede materiale.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke produktet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Produktet må kun anvendes af personer, som er fortrolig med det, er blevet instrueret i sikker brug af det og forstår de farer, der udgår fra det. Produktet er ikke beregnet til børn.
 • Produkter, der ikke bruges, skal opbevares sikkert. Produkter, som ikke anvendes, skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.

Arbejdsplads

 • Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
 • Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen.
 • Hold arbejdsområdet rent, fri for genstande, og vær opmærksom på trukne netkabler i arbejdsområdet. Skødesløst trukne netkabler kan medføre faldulykker og personskader og beskadige måleværktøjer på stativer, hvis de vælter.
 • Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.

Elektrisk sikkerhed

 • Produktets stik skal passe til stikkontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne produkter. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Sæt stikket i en egnet jordet stikkontakt, som er installeret på sikker vis og afstemt efter alle lokale forhold. Hvis du er i tvivl om, hvor vidt stikkontakten er jordet korrekt, skal du få en elektriker til at kontrollere dette.
 • Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i et elektrisk apparat øger risikoen for elektrisk stød.
 • Kontrollér, at netledningen ikke ligger i vandpytter.
 • Kontrollér regelmæssigt produktets elledning, og få den udskiftet hos Hilti , hvis den er beskadiget. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede.
 • Hvis netledningen og/eller forlængerledningen beskadiget under arbejdet, må du ikke berøre disse. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
 • Netledningen skal udskiftes med den type, som fremgår af brugsanvisningen.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære produktet i ledningen, hænge produktet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller produktdele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • I tilfælde af en strømafbrydelse skal produktet slukkes, og netstikket skal trækkes ud af stikkontakten.
 • Anvend kun stikket på produktet til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen.
 • Anvend aldrig produktet, hvis det er snavset eller vådt. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på produktets overflade, eller den er fugtig, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød. Lad derfor jævnligt Hilti Service kontrollere tilsmudsede produkter, især hvis der ofte bearbejdes elektrisk ledende materialer.

Personlig sikkerhed

 • Anvend ikke produktet i asbestkontaminerede omgivelser.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Anvend ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af produktet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
 • Brugeren og personer, der opholder sig i nærheden, skal under brugen af produktet bære beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og et let åndedrætsværn.
 • Sørg for, at produktet ikke kan rulle af sig selv eller falde ned.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Produktet er ikke beregnet til anvendelse af personer, herunder børn, med begrænsede fysiske, bevægelsesmæssige eller mentale evner eller uden erfaring og/eller viden. Denne personkreds skal instrueres i sikker omgang med produktet og holdes under opsyn under brugen af produktet af en ansvarlig person.
 • Børn skal instrueres og holdes under opsyn, så de ikke leger med produktet.
 • Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og endvidere af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

 • Anvend ikke produktet, hvis netkablet og/eller stikket er beskadiget. Sørg for, at kablerne ikke bliver udsat for væske og/eller fugt. Berør ikke netkablet, hvis det er blevet beskadiget under arbejdet.
 • Kontrollér alle filtre og tætninger før start, og udskift beskadigede filtre. Anvend kun produktet med monterede, godkendte filtre (forfilter og hovedfilter).
 • Undgå, at der samler sig vand i håndgrebets fordybning. Rengør afløbshullet regelmæssigt.
 • Hvis der befinder sig personer i rummet, skal produktet altid køre på højeste effekttrin.
 • Kontrollér, at hovedfilterets ramme er monteret sikkert og sidder korrekt.
 • Anvend ikke luftfilteret i nærheden af brændbare og eksplosive gasser.
 • Brug beskyttelseshandsker, når du arbejder med varme materialer og til vedligeholdelsesarbejde på produktet.
 • Kontrollér, at luftrenseren står stabilt, og der ikke er fare for, at den vælter.
 • Ved opstart af produktet opstår der en kraftig luftstrøm fra udblæsningen. Det kan hvirvle støv op rundt om produktet.
 • Sluk altid produktet på netafbryderen! Startkondensatoren kan også være strømførende, når stikket er trukket ud af stikkontakten.
 • Produktet må ikke anvendes til filtrering af varme eller glødende dele eller partikler. Vær opmærksom på, at temperaturen på den indsugede kontaminerede luft ikke må være over 60 ° C.
 • Produktet må ikke være overopladet eller blokeret af et overfyldt filter. Videre drift er ikke mulig, når signallampen lyser.
 • Brug kun originalt Hilti tilbehør og reservedele eller dele af samme kvalitet for at undgå risiko for ulykker.
 • Sluk produktet før rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, og træk netstikket ud af stikkontakten. Før du åbn filterafdækningen, skal du vente, til turbinen står helt stille.
 • Transportér ikke produktet med kran eller løfteudstyr.
 • Undlad at bruge produktet som erstatning for en stige.
 • Produktet skal altid sluttes til en korrekt jordet strømkilde.
 • Før et elværktøjs netkabel trækkes ud af maskinstikdåsen, skal du altid først afbryde produktet fra hovedstrømforsyningen.
 • Opbevar produktet og dens tilbehør i et tørt rum. Opbevar det utilgængeligt for børn.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Frigøring af skubbebøjle
 2. Skubbebøjle
 3. Forfilterafdækning
 4. Bæregreb
 5. Maskinstikdåse
 6. Signallampe Udskiftning af filter
 7. Tænd/sluk-knap
 8. Transportkrog til netkabel
 9. Netledning
 10. Åbning til udgangsluft
 11. Hovedfilter
 12. Forfilter
 13. Spændelås (husets afdækning)
 14. Skydelåg
 15. Støvvægsadapter
 16. Afdækning af luftindtag

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en luftrenser, der er beregnet til rense rumluften for fine støvpartikler og til erhvervsmæssig brug, f.eks. på byggepladser, på hoteller, på skoler, på hospitaler, på fabrikker, i butikker, på kontorer og i udlejningsejendomme. Produktet er udviklet til brug i tørre, ikke-eksplosionstruede omgivelser.

Produktet må ikke anvendes i asbestkontaminerede omgivelser.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

Leveringsomfang

Luftrenser, aftageligt netkabel, forfilter (3×), hovedfilter (3×), brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Produktegenskaber

Oplysninger om nominel spænding, nominel strøm, frekvens og/eller nominelt effektforbrug finder du på produktets landespecifikke typeskilt.

AIC 1000
AIC 2000
Vægt
15,2 kg
16,3 kg
Mål (L×B×H)
492 mm × 419 mm × 674 mm
492 mm × 419 mm × 674 mm
Strømforsyning
1-faset
1-faset
Filterareal (3 hovedfiltre)
3,1 m²
3,1 m²

Volumenstrøm og vakuum

AIC 1000

100 V 
110 V
220‑240 V
Maks. volumenstrøm (Udluftning)
955 m³/h
982 m³/h
861 m³/h
Maks. volumenstrøm (Turbine)
1.475 m³/h
1.495 m³/h
1.425 m³/h
Maks. vakuum
390 Pa
410 Pa
380 Pa

Volumenstrøm og vakuum

AIC 2000

220‑240 V
Maks. volumenstrøm (Udluftning)
1.600 m³/h
Maks. volumenstrøm (Turbine)
2.295 m³/h
Maks. vakuum
880 Pa

Støj- og vibrationsinformation, målt iht. EN 60335


AIC 1000
AIC 2000
Lydeffektniveau (LWA)
76,2 dB(A)
82,3 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
62,8 dB(A)
68,9 dB(A)
Usikkerhed
3 dB(A)
3 dB(A)

Anvendelse af forlængerledning

Anvendelse af forlængerledning
Image alternative
ADVARSEL
Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og udskift den, hvis den er beskadiget.
 • Brug kun forlængerledninger med tilstrækkeligt ledningstværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde. I modsat fald kan der forekomme effekttab på maskinen og overophedning af ledningen.
 • Kontrollér regelmæssigt forlængerledningen for beskadigelser.
 • Udskift beskadigede forlængerledninger.
 • Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug.

Betjening

Du opnår optimal renseeffekt, når produktet anvendes uden tilsluttede slanger og med åbnet skydelåg. Du kan tilslutte en indsugningsslange afhængigt af forhold og anvendelse eller placerer produktet direkte i en støvvæg.
Produktet har 2 luftrensertrin. Anvend trin 2 til drift med maksimal renseeffekt. Trin 1 anvendes til efterrensning af luften, og du kan aktivere dette trin, når der ikke befinder sig nogen personer i rummet.
Fjern afdækningen fra luftindtaget, før arbejdet påbegyndes.
 1. Kontrollér, at produkt står sikkert og ikke kan vælte.
 2. Tænd ved at dreje kontakten på maskinen over på trin 2 (fuld effekt).
 3. Sluk ved at dreje kontakten på maskinen over på trin OFF .

Integration i støvvæg

Du kan anvende produktet med en udsugningsslange eller integrere det direkte i en støvvæg med støvvægsadapteren og rengøre støvvæggen indvendig, uden at produktet står direkte inde i rummet. For at anvende produktet med indsugningsslange eller integrere det direkte i en støvvæg, skal skydelågene på begge sider af produktet lukkes.
Image alternative
 1. Træk støvvægsadapteren af luftindtagets afdækning(1) .
 2. Placer produktet ved støvvæggen.
 3. Anvend støvvægsadapteren til fastklemning af støvvæggen på luftindtaget.
  Drej støvvægsadapteren 180°, så den inderste ring passer ind i luftindtaget.
 4. Skær om nødvendigt en åbning i støvvæggen, der er klemt ind i luftindtaget.
 5. Luk filtrene i siden ved at trække skydelåget opad.
 6. Tænd produktet.

Udskiftning af forfilter

Image alternative
 1. Sluk luftrenseren, og vent, til turbinen står stille.
 2. Åbn forfilterafdækningen (1) .
 3. Træk forfilteret ud, og isæt et nyt forfilter (2) .
 4. Fjern støvrester.
 5. Luk forfilterafdækningen (3) .

Udskift hovedfilter

Image alternative
 1. Sluk luftrenseren, og vent, til turbinen står stille.
 2. Åbn de to spændelåse, og træk husets afdækning opad og af (1) .
 3. Fjern større støvansamlinger i huset med en støvsuger.
  Overhold støvets støvklasse, og anvend en støvsuger, der er godkendt til støvklassen.
 4. Fjern forfiltrene (2) .
 5. Fjern støvrester.
 6. Åbn dækslerne, (3) og udskift hovedfiltrene (4) .
 7. Udskift forfiltrene (5) .
 8. Sæt husets afdækning på (6) , og luk filterafdækningen med spændelåsene (7) .

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Intervaller for udskiftning af filter

Udskift forfilter
 • Udskift alle forfiltrene mindst 1 × dagligt.
 • Udskift senest alle forfiltrene, når signallampen (udskiftning af filter) lyser.
Udskift hovedfilter
 • Udskift alle hovedfiltrene mindst 3 × dagligt.
 • Udskift senest alle hovedfiltrene, når signallampen (udskiftning af filter) lyser igen, efter at du har udskiftet forfiltrene.

Transport og opbevaring

Transport
 • Transportér ikke dette produkt med isat tilbehør, f.eks. udsugningsslange.
 • Sørg for sikker fastgørelse under transport.
 • Kontrollér hver gang efter transport alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Luk skydelåget før transport. På den måde undgår du, at støv trænger ud i miljøet fra produktet, og at der trænger støv ind i produktet udefra.
Opbevaring
 • Opbevar altid dette produkt med netstikket trukket ud.
 • Opbevar dette produkt på et tørt og utilgængeligt sted for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér efter længerevarende opbevaring alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Det er ikke muligt at tænde produktet.
Netstikket er ikke sat korrekt i.
 • Sæt stikket i stikkontakten.
Netkablet eller stikket er defekt.
 • Kontakt Hilti Service.
Der er støv i udblæsningsluften.
Filterets filterpakning er beskadiget.
 • Udskift filteret, og rengør produktet indvendig.
Filteret er hullet.
 • Udskift filteret, og rengør produktet indvendig.
Filterindikatoren lyser efter udskiftning af forfilteret.
Hovedfilter snavset.
 • Udskift hovedfilteret. Kontakt Hilti Service, hvis filterindikatoren stadig lyser.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Kina.
Taiwan RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Taiwan.
Rusland RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Rusland.