Sprog

R 6-22

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)
Image alternative Må kun anvendes indendørs
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Radio
  R 6-22
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

VIGTIGT! Læs alle anvisningerne. I tilfælde af manglende overholdelse af nedenstående anvisninger er der risiko for elektrisk stød, alvorlige personskader, og der kan opstå brandfare.
Gem disse anvisninger på et sikkert sted.
Arbejdsplads
 • Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre apparatet.
 • Apparatet er ikke beregnet til fastgørelse på en væg.
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
Personlig sikkerhed
 • Produktet er ikke beregnet til anvendelse af personer, herunder børn, med begrænsede fysiske, bevægelsesmæssige eller mentale evner eller uden erfaring og/eller viden. Denne personkreds skal instrueres i sikker omgang med produktet og holdes under opsyn under brugen af produktet af en ansvarlig person.
 • Forklar børn, at de ikke må lege med produktet.
 • Børn over 8 år skal instrueres i sikker omgang med produktet og holdes under opsyn under brugen af produktet af en ansvarlig person.
 • Bær ikke smykker, f.eks. ringe eller kæder. Smykkerne kan eventuelt medføre en kortslutning og forårsage forbrændinger.
 • Undgå at berøre kontakterne.
Omhyggelig omgang med og brug af batterier
 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service .
Service
 • Sørg for, at apparatet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dette giver størst mulig sikkerhed på apparatet.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Oversigt

Image alternative
 1. Display
 2. Tænd/sluk-knap
 3. Bæregreb
 4. Antenne
 5. Drejeknap
 6. Hus
 7. Gummibeklædning
 8. Mode-knap
 9. Preset-knap
 10. Bluetooth-knap
 11. Equalizer-knap
 12. Tidsindstillinger
 13. USB-port
 14. AUX-indgang
 15. Batteri
 16. NFC-port
 17. Batterirum

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en batteridrevet byggepladsradio. Det er beregnet til at afspille musik som radiomodtager eller via forskellige enheder, der er tilsluttet til produktet via Bluetooth eller med et AUX-kabel.

 • Produktet er beregnet til forholdene på byggepladser. Udsæt ikke produktet for fugt som f.eks. rindende vand.

 • Brug kun produktet i lukkede rum.

Image alternative
 • Brug kun Hilti Li‑ion-batterier fra serie B 22 til dette produkt. Hilti anbefaler at bruge de batterier, der er angivet i denne tabel, til dette produkt.

 • Anvend kun Hilti -ladere af de her nævnte serier til disse batterier.

Leveringsomfang

Byggepladsradio, batterier AAA (2x), brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Bluetooth

Dette produkt er forsynet med Bluetooth (ekstratilbehør).
Bluetooth er en trådløs dataoverførselsfunktion, som to Bluetooth-kompatible produkter kan bruge til at kommunikere med hinanden over korte afstande.

Li-ion-batteriets indikatorer

Hilti Nuron Li-ion-batterier kan vise ladetilstand, fejlmeddelelser og batteriets tilstand.

Visning af ladetilstand og fejlmeddelelser

For at få en af følgende visninger skal du trykke kort på batteriets frigøringsknap.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af batteri, der falder på gulvet!
 • Sørg for, at du ved isat batteri efter tryk på frigøringsknappen bringer batteriet korrekt i indgreb igen i det anvendte produkt.
Ladetilstanden og evt. fejl vises også konstant, så længe det tilsluttede produkt er tændt.
Tilstand
Betydning
Fire (4) LED'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 100 % til 71 %
Tre (3) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 70 % til 51 %
To (2) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 50 % til 26 %
En (1) LED lyser konstant grønt
Ladetilstand: 25 % til 10 %
En (1) LED blinker langsomt grønt
Ladetilstand: < 10 %
En (1) LED blinker hurtigt grønt
Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet.
Hvis LED'en stadig blinker hurtigt efter opladning af batteriet, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt gult
Li-ion-batterier eller det dermed forbundne produktet er overbelastet, er for varmt, for koldt, eller der foreligger en anden fejl.
Bring produktet og batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur, og overbelast ikke produktet under anvendelsen.
Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED lyser gult
Li-ion-batteriet og det dermed forbundne produkt er ikke kompatible. Kontakt Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt rødt
Li-ion-batteriet er låst og kan ikke længere anvendes. Kontakt Hilti Service.

Visning om batteriets tilstand

Hvis du ønsker at aflæse batteriets tilstand, skal du holde frigøringsknappen inde i mere end tre sekunder. Systemet registrerer ingen potentielle funktionsfejl for batteriet som følge af misbrug som f.eks. nedstyrtning, perforeringer, eksterne varmeskader osv.
Tilstand
Betydning
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode grønt.
Batteriet kan fortsat benyttes.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter blinker én (1) lysdiode hurtigt gult.
Forespørgslen om batteriets tilstand kunne ikke afsluttes. Gentag proceduren, eller kontakt Hilti Service.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode rødt.
Hvis et tilsluttet produktet fortsat kan benyttes, er den resterende batterikapacitet under 50%.
Hvis et tilsluttet produktet ikke længere kan benyttes, er batteriet ved slutningen af sin levetid og skal udskiftes. Kontakt Hilti Service.

Displayindikatorer

Displayindikatorer
Displayindikatorer
Image alternative AM er valgt som lydkilde.
Image alternative FM er valgt som lydkilde.
Image alternative DAB er valgt som lydkilde. (Ikke til rådighed på alle markeder).
Vælg altid DAB som lydkilde for at få bedst mulig kvalitet, hvis DAB kan modtages på stedet.
Image alternative AUX er valgt som lydkilde.
Image alternative Bluetooth er valgt som lydkilde.
Image alternative Mobil enhed til musikafspilning tilsluttet via Bluetooth.
Symbolet blinker, mens produktet søger efter mulige forbindelser eller en etablerer forbindelse.
Image alternative Viser basindstillingerne.
Image alternative Viser diskantindstillingerne.
Image alternative Viser, at lyden afspilles i stereo. Hvis modtagestyrken er god nok, afspilles lyden automatisk i stereo.
Image alternative Viser, hvor stationen er gemt.
Image alternative Viser klokkeslættet.
Symboler blinker i indstillingstilstand.
Image alternative DAB-signal er for svagt.

Fralægningsplads til mobile enheder

Image alternative
Radioen kan afspille musik fra eksterne, mobile enheder (f.eks. smartphones eller tablets) via Bluetooth eller et AUX-kabel. De mobile enheder kan lægges sikkert på radioen.

Tekniske data

Produktegenskaber

Effektforbrug
160 W
Batteridriftsspænding
22 V
Batteri
Li-Ion
Vægt (Uden batteri)
5,1 kg
Frekvensområde, AM
526,5 kHz … 1.606,5 kHz
Frekvensområde, FM
87,5 MHz … 108 MHz
DAB / DAB+
174 MHz … 240 MHz
Udgangsspænding, USB
5,0 V / 2,1 A
Omgivende temperatur
−17 ℃ … 40 ℃

Bluetooth

Bluetooth-strålingseffekt
7,30 dBm
Bluetooth-frekvens
2.402 MHz … 2.480 MHz

Batteri

Batteriets driftsspænding
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Isætning af back-up-batterier

Uden batterierne er det ikke muligt at gemme indstillinger.
Vær opmærksom på, at batterierne vender rigtigt.
Image alternative
 1. Fjern dækslet til batterirummet.
 2. Isæt de 2 medfølgende AAA-batterier i batterirummet.
 3. Monter dækslet til batterirummet.

Tænding / slukning af apparatet

Image alternative
 • Tryk på Power-knappen.

Betjening

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Oprettelse af Bluetooth-forbindelse

Hvis du bliver bedt om at indtaste en kode, skal du indtaste koden 0000.
Image alternative
 1. Tryk på Bluetooth-knappen.
 2. Når radioen skal tilkobles manuelt første gang, skal Bluetooth-knappen holdes nede i ca. 2 sekunder.
  • Bluetooth-ikonet blinker.
  • Vælg Hilti Radio på den mobile enhed.
  • Når apparat og ekstern enhed er blevet parret, vises Bluetooth- og Pairing-ikonet konstant på displayet.
 3. Hvis radioen allerede er forbundet med en mobil enhed, skal du trykke på Bluetooth-knappen.
  • Der oprettes automatisk forbindelse, og Pairing-ikonet på skærmen begynder at blinke.
  • Radioen søger efter signal i maks. 3 minutter.
  • Når apparatet og enheden er parret, vises Pairing-ikonet på displayet.
  • Når radioen lokaliserer en tilsluttet mobil enhed, vises Bluetooth-ikonet på displayet.
 4. Hvis du har en radio til, kan du høre musik på begge radioer samtidig i stereo.
  • Radioen (A) er forbundet med din mobile enhed. Denne radio fungerer som master.
  • Tænd radio (B) .
  • Tryk på Bluetooth-knappen på radio (B) .
  • Tryk på Preset-knappen på master-radioen (A) (et lydsignal bekræfter, at forbindelsen er etableret).
  • Kort efter høres musikken i stereo på begge radioer.

Oprettelse af NFC-forbindelse

Image alternative
 1. Aktivér NFC-funktionen på din mobile enhed, hvis denne understøtter NFC.
 2. Hold din mobile enhed tæt på apparatets NFC-port. Den sidder på højre side og kan identificeres ved hjælp af NFC-ikonet.
  Første gang du opretter forbindelse skal du acceptere NFC-forbindelsen på din mobile enhed.

Indstilling af lydkilde

Image alternative
 1. Tryk på Mode-knappen.
 2. Vælg den ønskede lydkilde.
  Du kan vælge mellem AM, FM, AUX, Bluetooth og DAB.

Søgning efter og lagring af stationer

Den automatiske stationssøgning startes ved at dreje hurtigt og kort på drejeknappen.
Image alternative
 1. Vælg en frekvens med drejeknappen.
 2. Tryk på Preset-knappen.
 3. Gem denne frekvens ved at trykke på drejeknappen.

Justering af antenne

Image alternative
 • Juster antennen, så du opnår den bedst mulige modtagelse.

Indstilling af lydstyrke

Image alternative
 1. Drej tænd/sluk-knappen med uret for at skrue op for lyden.
 2. Drej tænd/sluk-knappen mod uret for at skrue ned for lyden.

Equalizer-indstillinger

Her kan du ændre bas- og diskantindstillingerne.
Image alternative
 1. Tryk på Equalizer-knappen (EQ) .
 2. Brug drejeknappen til at vælge, om du vil indstille bas eller diskant.
 3. Foretag de ønskede indstillinger ved hjælp af drejeknappen.

Afspilning af musik fra en mobil enhed via Bluetooth

For at opnå en god musikkvalitet bør lydstyrken på den eksterne enhed skrues meget højt op. Yderligere lydstyrkeregulering bør derefter ske på apparatet.
 1. Tilslut den mobile enhed til radioen via Bluetooth.
 2. Vælg afspilningsfunktion (Bluetooth).
 3. Tryk på knappen Start/Pause på din mobile enhed, eller tryk på drejeknappen for at starte og sætte musikken på pause.
 4. Brug pilknapperne på den mobile enhed, eller drej på knappen, for at skifte nummer og for at starte.

Afspilning af musik fra en ekstern enhed via AUX-indgangen

For at opnå en god musikkvalitet bør lydstyrken på den eksterne enhed skrues meget højt op. Yderligere lydstyrkeregulering bør derefter ske på apparatet.
Image alternative
 1. Vælg afspilningstilstand (AUX eller Bluetooth).
 2. Tryk på knappen Start/Pause på den mobile enhed for at starte musikken og sætte den på pause.
 3. Anvend pileknapperne på den eksterne enhed for at skifte sang og starte.

Indstilling af ur

Du kan aktivere eller deaktivere den automatiske synkronisering af klokkeslæt med radiour.
Image alternative
 1. Tryk på ur-knappen.
 2. Indstil klokkeslættet ved hjælp af drejeknappen.
 3. Gem klokkeslættet ved at trykke kort på drejeknappen.
 4. Vælg med drejeknappen, om du ønsker at synkronisere klokkeslættet, og bekræft dit valg ved at trykke kort på drejeknappen.

USB-ladefunktion

USB-porten kan kun bruges til opladning. Dataoverførsel er ikke mulig.
Image alternative
 • Tilslut din mobile enhed til radioens USB-port med et USB-kabel.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs med forsigtighed.
 • Eventuelle ventilationsåbninger skal rengøres forsigtigt med en tør, blød børste.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Anvend en ren, tør klud til rengøring af produktets kontakter.
Pleje af Li-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke fedtsmøringen fra fabrikken fra kontakterne.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for fejlfri funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Radioen tænder ikke.
Batteri tomt
 • Oplad batteriet, eller sæt et nyt batteri i.
Batteriet er defekt
 • Kontrollér batteriet ved at trykke på de to knapper på siden. Hvis lysdioden lyser, kan radioen være defekt. Hvis lysdioden ikke lyser, er batteriet defekt.
 • Kontakt Hilti Service.
Radio defekt
 • Kontakt Hilti Service.
Rammen omkring batteriikonet blinker, der er ikke udfyldt noget ladetilstandsfelt (denne visning vises kortvarigt, før apparatet slukkes).
Batteriet er for varmt
 • Vent, og lad batteriet køle af.
Batteriet er for koldt
 • Vent, og lad batteriet varme op.
Batteriet er defekt
 • Kontrollér batteriet ved at trykke på de to knapper på siden. Hvis lysdioden lyser, kan radioen være defekt. Hvis lysdioden ikke lyser, er batteriet defekt.
 • Kontakt Hilti Service.
Indstillinger, som f.eks. klokkeslæt, er ikke lagret længere.
Batterierne er flade
 • Udskift back-up-batterierne.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.
Taiwan RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Taiwan.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
Hilti -batterier opfylder det nyeste tekniske niveau og er forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
BeskrivelseBatterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. I modsætning til NiMH- og NiCd-batterier har lithium-ion-batterier en meget lav memory-effekt, men reagerer meget følsomt på slag, dybafladning og høje temperaturer. Se Sikkerhed
De batterier, som er godkendt til vores produkter, finder du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Sikkerhed
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier, som ikke er godkendt af Hilti Service.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader, f.eks. klemning, revner eller perforeringer.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Undgå øjen- og hudkontakt ved lækkende batterivæske!
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • På defekte batterier kan der trænge væske ud, som kan påvirke tilstødende genstande. Rengør de kontaminerede dele med varmt sæbevand, og udskift de beskadigede batterier.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Udsæt aldrig batterier for forhøjet temperatur, gnister eller åben ild. Dette kan medføre eksplosioner.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre genstande af metal. Dette kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Hold batterier væk fra regn og fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i den tilhørende brugsanvisning.
 • Opbevar eller anvend ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser med brandfarlige væsker eller gasser. En uventet batterifejl kan under disse betingelser forårsage en eksplosion.
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid din Hilti -servicepartner, hvis et batteri er blevet beskadiget.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved udstrømmende væske ved at bære beskyttelsesbriller og -handsker.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til et kompetent renovationsfirma. Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den spildte batterivæske.
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti -servicepartner.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller det lækker væske, skal det bortskaffes som beskrevet ovenfor.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder beskadigede, brændende eller lækkende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser, og isolér på denne måde de pågældende batterier. Hvis du ikke kan slukke branden med de tilgængelige midler, skal du kontakte brandvæsenet.
Hvis kun et enkelt batteri brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Vent, indstil batteriet er kølet helt ned.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Adskil altid batteri og lader efter brug.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Fjern sådanne urenheder med en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt luftindtagene med en blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.