Sprog

PLT 400

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Produktet understøtter trådløs dataoverførsel, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Plaketter på PLT 400

Følgende plaketter er anbragt på PLT 400:
Image alternative Laserstråling. Undgå at se ind i laseren. Laserklasse 2.

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Type
  PLT 400
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for måleværktøj

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af måleværktøjer, hvis de anvendes forkert. Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne kan medføre skader på måleværktøjet og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
 • Sørg for, at børn og andre personer holdes væk fra arbejdsområdet, når produktet er i brug.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
Elektrisk sikkerhed
 • Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Selv om produktet er beskyttet mod indtrængen af fugt, bør du tørre det af, før du lægger det i transportbeholderen.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge måleværktøjet fornuftigt. Anvend ikke et måleværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af måleværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug af personligt beskyttelsesudstyr nedsætter risikoen for personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at måleværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det.
 • Anvend produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrifterne for denne specifikke produkttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af produkter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Undgå at føle falsk tryghed, og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for måleværktøjer, heller ikke selvom du har brugt måleværktøjet mange gange og er fortrolig med brugen. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
 • Måleværktøjet må ikke anvendes i nærheden af medicinske apparater.
Anvendelse og behandling af måleværktøjet
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Opbevar ubenyttede måleværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte dette. Måleværktøjer er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje måleværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at måleværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden måleværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte måleværktøjer.
 • Produktet må under ingen omstændigheder modificeres eller ændres. Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.
 • Før vigtige målinger og hvis måleværktøjet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal måleværktøjets nøjagtighed kontrolleres.
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Disse omfatter f.eks. nærhed af apparater, som udsender kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, fremkalder vibrationer eller bevirker temperaturændringer.
 • Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultaterne.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug. Store varmeforskelle kan medføre fejl og forkerte måleresultater.
 • Ved brug af adaptere og tilbehør skal du kontrollere, at tilbehøret er monteret sikkert.
 • Selvom måleværktøjet er konstrueret til krævende brug på byggepladser, skal det behandles varsomt ligesom andre optiske og elektriske produkter (f.eks. kikkerter, briller, fotoudstyr).
 • Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for lasermåleinstrumenter

 • Ved usagkyndig åbning af produktet kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 2. Produktet må kun repareres af Hilti Service.
 • Afspær måleområdet. Sørg for, at du ved opstilling af produktet ikke kommer til at rette laserstrålen mod andre personer eller mod dig selv. Laserstråler skal være langt over eller under øjenhøjde.
 • Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
 • Kontroller produktets nøjagtighed før målinger/anvendelse og flere gange under anvendelsen.
 • Målinger i nærheden af reflekterende objekter eller overflader, gennem glasruder eller lignende materialer kan forfalske måleresultatet.
 • Monter produktet på en egnet holder eller på et stativ, eller anbring produktet på et plant underlag.
 • Arbejde med målestokke i nærheden af højspændingsledninger er ikke tilladt.
 • Kontroller, at der ikke anvendes et andet laser-måleværktøj i nærheden, som kan påvirke din måling.
 • Lad ikke laserstråler krydse uovervågede områder.

Laserklassifikation for produkter i laserklasse 2

Produktet opfylder kravene i laserklasse 2 iht. IEC60825-1/EN60825-1:2014. Disse produkter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger.
FORSIGTIG
Fare for personskader! Undlad at pege på andre personer med laserstrålen.
 • Kig aldrig direkte ind i laserens lyskilde. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke følgende:
 • Instrumentet kan forstyrre andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr på fly).
 • Instrumentet kan blive forstyrret af kraftig stråling, hvilket kan medføre en fejlfunktion.
Hvis dette sker, eller andre usikkerhedsfaktorer forekommer, skal der foretages kontrolmålinger.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

 • Før der udføres målinger, skal du sikre sig, at de anvendte måleinstrumenters nøjagtighed opfylder de krav, som opgaven stiller.
 • Hvis du anvender stativ eller vægholder, skal du kontrollere, at måleinstrumentet er fastgjort korrekt og holdbart, og at stativet står sikkert og stabilt på underlaget.
 • Kontroller for en sikkerheds skyld de værdier, du forinden har indstillet, og tidligere indstillinger.
 • Lås batterirumsdækslet omhyggeligt, så batteriet ikke falder ud. Ved manglende kontakt slukkes PLT 400, hvilket kan medføre tab af data.
 • Måleinstrumentet må ikke uden forudgående tilladelse anvendes i nærheden af militæranlæg, lufthavne samt radio-astronomiske anlæg.
 • Sørg for, at ingen kigger ind i objektivet på PLT 400, når afstandsmålingen omstilles fra prismemåling til reflektorløs måling.
 • Ret ikke PLT 400 eller tilbehør mod solen eller andre kraftige lyskilder.
 • Hvis man måler på opskummede kunststoffer såsom styropor eller styrodor eller på sne eller stærkt reflekterende flader osv., kan det medføre forkerte måleresultater.
 • Målinger på underlag med dårlig refleksion i omgivelser med stor refleksion kan medføre forkerte måleværdier.
 • Hvis der anvendes andre betjenings- og justeringsanordninger end angivet her eller andre metoder, kan det medføre farlige strålepåvirkninger.
 • Overhold altid betjeningsanvisningerne og advarslerne i den viste applikation.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Produktoversigt

Produktoversigt PLT 400

Image alternative
 1. Bæregreb
 2. WLAN-antenne
 3. Advarselsmærkat
 4. Batterirumsudløsning
 5. Batterirumsdæksel
 6. Objektivdæksel og laserudgang
 7. Serviceinterface (kun til Hilti Service)
 8. Tænd/sluk-knap
 9. Batterirum
 10. Batteri

Produktoversigt PLC 400

Image alternative
 1. Mikrofon
 2. Sensor for omgivende lys
 3. Forreste kamera
 4. Statusindikator, forreste kamera
 5. Lydstyrkeregulering
 6. Tænd/sluk-knap
 7. Knappen "Display-rotationsspærre"
 8. Knappen "Systemstyring"
 9. Driftsindikator
 10. Statusindikator for datalagring
 11. Statusindikator for batteri
 12. WLAN-antenner
 13. Hovedtelefonstik
 14. USB-port
 15. Docking-port
 16. Ladebøsning
 17. Bageste kamera
 18. Statusindikator, bageste kamera
 19. Batterirum
 20. Batterirumsudløsning
 21. microSD-kortslot

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt består af det batteridrevne Layout-Tool PLT 400 og en batteridrevet PLC tablet. PLC tabletten er beregnet til fjernstyring af PLT 400. Begge komponenter danner et system. Layout-Tool er beregnet til måling af afstande og retninger, til beregning af tredimensionelle målpositioner og til afsætning af givne koordinater eller akserelaterede værdier.

 • Anvend kun Hilti Li-Ion-batterier i typeserien B 22 til dette produkt.
 • Anvend kun Hilti ladere i serien C 4/36 til disse batterier.

Leveringsomfang

PLT 400, PLC tablet, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

WLAN-antenner

Image alternative
På hver af Controllerens smalle sider sidder der en WLAN-antenne.
 • Undgå at holde Controlleren i siderne i området med WLAN-antennerne under brugen, da dette reducerer sende- og modtageeffekten.
  Som tilbehør fås en holder til Controlleren, som forhindrer forringelse af WLAN-trafikken.

Dataforbindelse til periferi

På PLC tabletten anvendes softwaren Hilti PROFIS Layout Field. Til pc'er fås pc-softwaren Hilti PROFIS Layout Office, som kan bruges til behandling og udskrivning af data på andre systemer. Det er muligt at udveksle data mellem de to softwareprodukter.
Fra PLC tabletten er det også muligt at overføre data direkte til en USB-memorystick.

Tekniske data

Tekniske data PLT 400

Vægt uden batteri
6,2 kg
(13,7 lb)
Nominel spænding
21,6 V
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 50 ℃
(1 ℉ … 122 ℉)
Beskyttelsestype
IP55
Relativ luftfugtighed
95 %
Drejehastighed
135 °/s
Skift af kikkertposition
3,2 s
Gevind
5/8 in
Kommunikationsstandard
WLAN, Dual 2.4 GHz and 5 GHz band, IEEE 802.11a⁄b⁄g⁄n⁄ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
Maksimalt udstrålet udgangseffekt WLAN til FCC
24,5 dBm
Maksimalt udstrålet udgangseffekt WLAN til ETSI
18,4 dBm
WLAN-frekvensområde
2.400 MHz … 2.483,5 MHz | 5.150 MHz … 5.350 MHz | 5.470 MHz … 5.835 MHz
Maksimalt udstrålet udgangseffekt, Bluetooth®
9,5 dBm
Bluetooth-frekvensområde
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Laserafstandsmåling

Bølgelængde
646 nm … 674 nm
Laserfarve
rød
Laserklasse iht. IEC 60825-1
2
Maksimal gennemsnitlig udgangseffekt
< 1 mW
Impulsvarighed
0,06 ns … 2,5 ns
Impulsfrekvens
3 MHz … 102 MHz
Stråledivergens
0,1 mrad … 5,5 mrad

Målenøjagtighed ved vinkelmåling (ISO 17123-3)

PLT 400‑2
2" (0.6 mgon)
PLT 400‑4
4" (1.2 mgon)

Målenøjagtighed ved afstandsmåling (ISO 17123-4)

Standard
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)
Prismetracking
3 mm
(0,1 in)
Uden reflektor
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)

Måltracking (LED-tracker)

Peak-bølgelængde
≤ 810 nm
Typisk middel bestrålingsstyrke på 20 cm afstand (108 μs/109 Hz)
3 mW/cm²
Maksimal bestrålingsstyrke på 20 cm afstand
0,24 mW/cm²
Maks. Impulsvarighed
108 µs
Maks. impulsfrekvens
330 Hz
Stråledivergens (2θ1/2)
20°
Tracking-område POA 25
1,5 m … 100 m
(4 ft ‑ 11 in … 328 ft)
Tracking-område POA 20
1,5 m … 400 m
(4 ft ‑ 11 in … 1.312 ft)

Kamera

Åbningsvinkel (kontinuerlig fokus)
2° … 30°
(0,03 rad … 0,5 rad)
Fokusområde
≥ 5 m
(≥ 16 ft)

Tekniske data PLC 400

Vægt PLC 400
0,55 kg
(1,21 lb)
Beskyttelsestype PLC 400
IP65
Nominel spænding
7,2 V
Kapacitet
7,1 Ah
Driftstid
8 h
Opladningstid
4 h
Ekstern datatilslutning
USB 3.0
Bluetooth-version
4.0
Bluetooth-frekvensområde
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
WLAN-standard
IEEE 802.11a/b/g/n

Batteri

Batteriets driftsspænding
21,6 V
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Tænding af PLT 400 og PLC tablet

 1. Tænd PLT 400 og PLC tabletten.
 2. Start applikationen PROFIS Layout Field på PLC tabletten.
 3. Overhold visninger og anvisninger på displayet på PLC tabletten.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Fjern forsigtigt støv med en tør børste eller en klud.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Undgå indtrængen af fugt.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke det batteridrevne produkt i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Rengøring af laserudgangsvinduet
 • Blæs støv af laserudgangsvinduet.
 • Undlad at berøre laserudgangsvinduet med fingrene.
  For ru rengøringsmateriale kan ridse glasset og dermed nedsætte instrumentets nøjagtighed. Undlad at anvende andre væsker end ren alkohol eller vand, da disse kan angribe plastdelene.
  Tør udstyret under overholdelse af temperaturgrænseværdierne.

Rengøring og aftørring

 1. Blæs støv af glasset.
 2. Rengør kun instrumentet med en ren, blød klud.

Hilti Service for måleteknik

Hilti Service for måleteknik foretager kontrollen og udfører i tilfælde af afvigelse en ny kontrol og sørger for, at måleværktøjet igen opfylder specifikationerne. Opfyldelse af specifikationerne på kontroltidspunktet bekræftes skriftligt ved hjælp af servicecertifikatet. Det anbefales:
 • At vælge et egnet kontrolinterval afhængigt af brugen.
 • At foretage en kontrol af produktet efter en usædvanlig belastning af produktet, før vigtige opgaver, dog mindst én gang om året skal Hilti Service for måleteknik.
Kontrollen udført af Hilti Service for måleteknik fritager ikke brugeren for at skulle kontrollere måleværktøjet før og under anvendelsen.

Transport og opbevaring af batteridrevne maskiner

Transport
 • Tag batteriet ud.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar maskine og batterier så køligt og tørt som muligt.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Opbevar maskine og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Tilbehør, systemprodukter og yderligere informationer om dit produkt finder du via følgende links:
PLT 400‑4
PLT 400‑2

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
Hilti -batterier opfylder det nyeste tekniske niveau og er forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
BeskrivelseBatterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. I modsætning til NiMH- og NiCd-batterier har lithium-ion-batterier en meget lav memory-effekt, men reagerer meget følsomt på slag, dybafladning og høje temperaturer. Se Sikkerhed
De batterier, som er godkendt til vores produkter, finder du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Sikkerhed
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier, som ikke er godkendt af Hilti Service.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader, f.eks. klemning, revner eller perforeringer.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Undgå øjen- og hudkontakt ved lækkende batterivæske!
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • På defekte batterier kan der trænge væske ud, som kan påvirke tilstødende genstande. Rengør de kontaminerede dele med varmt sæbevand, og udskift de beskadigede batterier.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Udsæt aldrig batterier for forhøjet temperatur, gnister eller åben ild. Dette kan medføre eksplosioner.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre genstande af metal. Dette kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Hold batterier væk fra regn og fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i den tilhørende brugsanvisning.
 • Opbevar eller anvend ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser med brandfarlige væsker eller gasser. En uventet batterifejl kan under disse betingelser forårsage en eksplosion.
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid din Hilti -servicepartner, hvis et batteri er blevet beskadiget.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved udstrømmende væske ved at bære beskyttelsesbriller og -handsker.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til et kompetent renovationsfirma. Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den spildte batterivæske.
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti -servicepartner.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller det lækker væske, skal det bortskaffes som beskrevet ovenfor.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder beskadigede, brændende eller lækkende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser, og isolér på denne måde de pågældende batterier. Hvis du ikke kan slukke branden med de tilgængelige midler, skal du kontakte brandvæsenet.
Hvis kun et enkelt batteri brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Vent, indstil batteriet er kølet helt ned.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Adskil altid batteri og lader efter brug.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Fjern sådanne urenheder med en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt luftindtagene med en blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.