Sprog

BX 3-SCT

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Generelt påbudssymbol
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug sikkerhedshjelm
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteritypeserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Bestemmelsesmæssig anvendelse .
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.
Image alternative Hvis dette mærke findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelse til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Type:
  BX 3-SCT
  Generation:
  02
  Serienummer :

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge elværktøjet fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Fjern batteriet, inden du foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele eller lægger maskinen væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette . Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsforskrifter for inddrivningsværktøj

 • Gå altid ud fra, at elværktøjet indeholder klammer. Ubetænksom håndtering af inddrivningsværktøjet kan medføre utilsigtet udløsning af klammer og medføre, at du kommer til skade.
 • Sigt aldrig på dig selv eller andre personer i nærheden med elværktøjet. Ved utilsigtet udløsning skydes der en klamme ud, hvilket kan medføre personskader.
 • Betjen ikke elværktøjet, før det hviler sikkert mod emnet. Hvis elværktøjet ikke har kontakt med emnet, kan klammen prelle af på monteringsstedet.
 • Afbryd forbindelsen til elværktøjet fra lysnettet eller batteriet, hvis en klamme sidder fast i elværktøjet. Hvis inddrivningsværktøjet er tilsluttet, kan blive udløst utilsigtet, når du fjerner en fastklemt klamme.
 • Vær forsigtig, når du fjerner en fastklemt klamme. Systemet kan være spændt, og klammen kan blive skudt ud med stor kraft, når du forsøger at afhjælpe fastklemningen.
 • Ved fastgørelse af elektriske ledninger skal du kontrollere, at disse ikke står under elektrisk spænding. Tag kun fat i inddrivningsværktøjet i de isolerede gribeflader. Brug kun klammer, der er beregnet til montering af elektriske ledninger. Kontrollér, at klammerne ikke har beskadiget isoleringen på den elektriske ledning. En klamme, der beskadiger elektriske ledningers isolering, kan medføre elektrisk stød og risiko for brand.

Sikkerhedsanvisninger

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Krav til brugeren
 • Du må kun betjene eller vedligeholde maskinen, hvis du er autoriseret til eller instrueret i disse opgaver.
Personlige værnemidler
 • Sørg for, at du og personer, der opholder sig i nærheden, når maskinen er i brug, bærer egnede beskyttelsesbriller og beskyttelseshjelm.
 • Brug høreværn.
 • Et for højt støjniveau kan skade hørelsen.
Personlig sikkerhed
 • Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, holde øje med hvad man laver, og bruge maskinen til skudmontage fornuftigt. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Afbryd arbejdet, hvis du har smerter eller føler dig utilpas. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå uhensigtsmæssige kropsstillinger. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings- og fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning.
 • Brug skridsikre sko.
 • Hold altid boltepistolen i bøjede arme (ikke i strakt arm), når den benyttes.
 • Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes.
 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.
Omhyggelig omgang med og brug af maskiner til skudmontage Image alternative ADVARSEL! Fare på grund af befæstelseselement, der slås igennem! Kontrollér før inddrivning af befæstelseselementer, at der ikke opholder sig andre under eller bag den bygningsdel, som befæstelseselementet inddrives i.
 • Brug altid den rigtige maskine til arbejdet. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
 • Boltepistolen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er ladt.
 • Transportér og opbevar maskinen i en sikret kuffert.
 • Sluk altid maskinen før rengøring, service og vedligeholdelse, ved skift af boltføringen, ved arbejdsophør samt i forbindelse med opbevaring.
 • Opbevar maskiner, som ikke anvendes, afladet på et tørt og aflåst sted, der er utilgængeligt for børn.
 • Kontrollér maskinen og tilbehøret for eventuelle beskadigelser. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele.
 • Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret. Beskadigede dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af Hilti -service, hvis der ikke er angivet andet i brugsanvisningen.
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning.
 • Sæt ikke befæstelseselementer i underlag, som er uegnet.
 • Uegnede materialer er glas, marmor, kunststof, bronze, messing, kobber, isolationsmateriale, hultegl, keramiktegl, tynde plader (< 4 mm), og gasbeton. Inddrivning i disse materialer kan forårsage elementbrud, afslået materiale eller skydning helt igennem materialet.
 • Tryk kun på aftrækkeren, når maskinen trykkes helt lodret mod underlaget.
 • Hold altid boltepistolen i en ret vinkel i forhold til underlaget ved inddrivning, så befæstelseselementet ikke styres bort fra underlagsmaterialet.
 • Sørg for at håndgrebene er tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Lad aldrig maskinen falde på gulvet.
 • Brug ikke maskinen på steder, hvor der er risiko for brand og eksplosion, medmindre den er specifikt godkendt til dette.
Arbejdsplads
 • Sørg for at holde arbejdspladsen ryddelig. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på.
 • Uorden i arbejdsområdet kan medføre uheld.
 • Sørg for god belysning og ventilation på arbejdspladsen.
Mekaniske sikkerhedsforanstaltninger
 • Foretag ikke modifikationer eller ændringer på maskinen, i særdeleshed stemplet.
 • Brug kun befæstelseselementer, der er bestemt og godkendt til maskinen.
Termiske sikkerhedsforanstaltninger
 • Overskrid aldrig den anbefalede maksimale inddrivningsfrekvens (se kapitlet Tekniske data).
 • Lad maskinen køle af, hvis den er blevet overophedet.
 • Adskil ikke maskinen, hvis den er varm. Lad boltepistolen køle af.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service .

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Boltføring
 2. Boltføringslås
 3. Ventilationsåbninger
 4. Bæltekrog
 5. Udløser
 6. Håndgreb
 7. Frigøringsknapper med ekstrafunktion til aktivering af ladetilstandsvisning
 8. Lithium-ion-batteri
 9. Statusindikator
 10. Tænd/sluk-knap

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er en håndført batteridrevet boltepistol. Det er beregnet til inddrivning af befæstelseselementer i beton. Anvend kun godkendte befæstelseselementer i forbindelse med den hertil beregnede boltføring.

FORSIGTIG

Forkert vurdering af betonens stabilitet Anvendelse af forkert boltføring eller forkert befæstelseselement kan medføre ringe inddrivningskvalitet af befæstelseselementet og dermed en fejlvurdering af betonens stabilitet.

 • Anvend altid den korrekte boltføring!

 • Anvend altid det rigtige befæstelseselement!

Boltepistolen, batteriet og befæstelseselementerne udgør en teknisk enhed. Brug de Hilti befæstelseselementer, der er specielt beregnet til værktøjet, og de ladere og batterier, der anbefales af Hilti . De anbefalinger, som Hilti giver vedrørende fastgørelse og anvendelse, gælder kun når disse betingelser overholdes.
 • Boltepistolen må kun betjenes med hænderne.
 • Forkert brug skal forhindres. Som forkert brug gælder udløsning, uden at der er isat et -element i blotføringen.
 • Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B 22 til dette produkt.

 • Anvend altid kun Hilti -godkendte ladere til disse batterier. Yderligere oplysninger finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Statusindikator

Statusindikatoren giver oplysning om boltepistolens tilstande.
Tilstand
Betydning
Fra
Boltepistolen er slukket
Lysdioden lyser grønt.
Boltepistolen er tændt og klar til brug
Lysdioden blinker grønt hvert 3. sekund.
Boltepistolen er i standbytilstand, hvis næsestykket trykkes mod underlaget, aktiveres boltepistolen
LED blinker konstant grønt.
Boltepistolen er for varm, eller batteriet er for svagt, se fejltabellen
Lysdioden blinker rødt.
Maskinfejl, se fejltabellen
Lysdioden lyser rødt.
Maskinfejl, se fejltabellen
Lysdiode blinker gult.
Indlever dit produktet hos Hilti Service.

Visning af batteriladetilstand

Ved tryk på en af frigøringsknapperne til batteriet vises batteriets ladetilstand i displayet.
Under og lige efter inddrivningen er det ikke muligt at få en pålidelig ladetilstand.
Tilstand
Betydning
Alle fire lysdioder lyser grønt.
Ladetilstanden er 75 % til 100 %.
Tre lysdioder lyser.
Ladetilstanden er 50 % til 75 %.
To lysdioder lyser.
Ladetilstanden er 25 % til 50 %.
Én lysdiode lyser grønt.
Ladetilstanden er 10 % til 25 %.
Én lysdiode blinker grønt.
Ladetilstanden er under 10 %.

Leveringsomfang

Boltepistol BX 3-SCT, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Boltepistol

Vægt i henhold til EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄2.6
4,0 kg
Boltføring
X‑FG B3‑SCT 02
Befæstelseselement
 • X‑M6‑8‑52 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑62 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑87 DP7 SCT B3
Befæstelseselementets længde
52 mm / 62 mm / 87 mm
Diameter af befæstelseselementer
6 mm
Stempelvandring
12 mm
Stempeltryk
50 N … 70 N
Anvendelsestemperatur (omgivelsestemperatur)
−15 ℃ … 50 ℃
Befæstelseselementets anvendelsestemperatur
−10 ℃ … 50 ℃
Anbefalet maksimal inddrivningsfrekvens
650/h
Nominel spænding
21,6 V
Frekvens
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Maksimalt udstrålet udgangseffekt
−11,9 dBm

Batteri

Batteridriftsspænding
21,6 V
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Støjinformation og vibrationsværdier

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Information om støj- og vibrationsniveau (målt iht. EN 60745-2‑16)
Typisk A‑vægtet lydeffektniveau, LWA (ved inddrivning af bolte i beton)
96 dB
Typisk A‑vægtet lydtrykniveau, LpA (ved inddrivning af bolte i beton)
85 dB
Usikkerhed for det nævnte lydniveau, K
3 dB
Enkeltaksiale vibrationsværdier i alt (i z-retning)
Vibrationsemissionsværdi, (ved inddrivning af bolte i beton) med batteriet B22 2.6 (a h)
6,3 m/s²
Usikkerhed, K
1,5 m/s²

Klargøringsarbejder

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknapper.
 2. Træk batteriet ud af maskinen.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Fjernelse af boltføring

 1. Sluk boltepistolen.
 2. Fjern batteriet.
 3. Tag befæstelseselementet ud af boltføringen.
 4. Pres boltføringslåsen i pilens retning indtil anslag.
  • Boltføringen frigives.
 5. Fjern boltføringen.

Indsætning af boltføring

 1. Sluk boltepistolen.
 2. Fjern batteriet.
 3. Pres boltføringslåsen i pilens retning indtil anslag, og hold den i denne position.
 4. Skyd boltføringen ind i næsestykket, indtil den går hørbart i indgreb.
 5. Slip boltføringslåsen.
  • Boltføringslåsen går i midterposition.
 6. Kontrollér, at boltføringen sidder sikkert ved at trække i den.

Faldsikring

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af nedfaldende værktøj og/eller tilbehør!
 • Anvend kun den Hilti -værktøjssikkerhedsline, som er beregnet til dit produkt.
 • Kontrollér værktøjssikkerhedslinens fastgørelsespunkt for mulige skader før hver brug.
 • Fastgør aldrig en værktøjssikkerhedsline i en bæltekrog. Anvend ikke en bæltekrog til at løfte produktet.
Overhold nationale retningslinjer for opgaver i højden.
Brug kun Hilti værktøjslinen #2261971som sikring mod nedstyrtning af dette produkt.
  Image alternative
 • Fastgør værktøjslinen til produktet med løkken som vist på billedet. Kontroller, at den sidder sikkert.
 • Fastgør karabinhagen på en bærende struktur. Kontrollér, at karabinhagen sidder godt fast.
  Overhold brugsanvisningen til Hilti værktøjslinen.

Betjening

Tænding af boltepistol

Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader! Hvis boltepistolen presses mod en legemsdel, kan det medføre alvorlige personskader ved utilsigtet udløsning af en inddrivning.
 • Tryk aldrig boltepistolen mod din hånd eller nogen anden legemsdel.
ADVARSEL
Fare for personskader! Ved at trække boltføringen tilbage med hånden kan boltepistolen under visse forhold gøres funktionsdygtig. Det betyder, at den også kan drive søm ind i legemsdele.
 • Træk aldrig boltføringen tilbage med hånden.
 • Tryk på tænd/sluk-knappen.
  • Fjederelementet spændes hørbart, og statusindikatoren lyser grønt.
  Ved lave temperaturer forringes batteriets ydeevne.
  Det tager længere tid at spænde fjederelementet med faldende batteriydelse end med et fuldt opladet batteri.
  Ved drift med forringet batteriydelse slukkes boltepistolen, før battericellerne tager skade.

Slukning af boltepistol

 • Tryk på tænd/sluk-knappen.
  • Fjederelementet slækkes hørbart, og statusindikatoren slukkes.

Gennemførelse af inddrivning

Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af forkert håndtering og/eller splintrende materiale!
 • Fare for at drive et søm gennem hånden! Betjen altid produktet med begge hænder! Hold altid produktet så godt fast med begge hænder som vist på billederne.
 • Tryk aldrig boltepistolen mod din hånd eller en anden legemsdel! Dette kan ved utilsigtet udløsning af en inddrivning medføre alvorlige personskader.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker på. Også andre personer i nærheden skal bære øjenværn og sikkerhedshjelm. Under inddrivningen er der fare for skader på krop og øjne på grund af materiale, der splintrer af underlaget, eller hvis der befinder sig fremmedlegemer ved boltføringen.
 • Forsøg aldrig at afhjælpe fejl på maskinen ved at udløse flere inddrivninger!
FORSIGTIG
Fare for personskader og beskadigelse af boltepistolen!
 • Inddriv aldrig et befæstelseselement med en ekstra inddrivning! Dette kan medføre brud på og fastklemning af elementet.
 • Anvend kun godkendt originalt tilbehør fra Hilti til denne maskine. Anvendelse af uegnet materiale og tilbehør kan medføre personskader og beskadige boltepistolen.
 1. Tænd boltepistolen.
 2. Isæt befæstelseselementet.
 3. Sæt boltepistolen vinkelret mod underlaget, og tryk på boltføringen op til anslag.
 4. Foretag inddrivningen ved trykke på udløseren.
  Anvend kontrollæren efter hver inddrivning for at kontrollere bolten for korrekt indstillingsdybde.
 5. Løft boltepistolen helt fri af underlaget efter inddrivningen.
  • Hvis boltføringen presses mod et underlag i mere end 6 sekunder, uden at der sker en inddrivning, slukkes boltepistolen automatisk. Tænd boltepistolen igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
   Inddriv aldrig et befæstelseselement med en ekstra inddrivning!
  • Hvis boltepistolen ikke anvendes i 6 minutter, slukkes den automatisk.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Sluk boltepistolen.
 • Fjern batteriet.
 • Tag befæstelseselementet ud af boltføringen.
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Undgå indtrængen af fugt.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Transport og opbevaring af batteridrevne maskiner

Transport
 • Sluk boltepistolen.
 • FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Fjern batteriet.
 • Tag befæstelseselementet ud af boltføringen.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar maskine og batterier så køligt og tørt som muligt.
 • Lad aldrig batterier ligge i direkte sollys, tæt ved varmekilder eller i vinduer.
 • Opbevar maskine og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Fjederelement spændes ikke; ingen statusindikator.
Batteri tomt.
 • Skift batteriet.
Batteri ikke isat korrekt.
Fjederelement spændes ikke, statusindikator blinker grønt, og 1 af ladetilstandsindikatorens lysdioder blinker.
Batteri tomt.
 • Skift batteriet.
Batteritemperatur for lav.
 • Lad batteriet varme langsomt op til rumtemperatur.
Fjederelement efterspændes ikke, statusindikator blinker grønt, og 4 af ladetilstandsindikatorens lysdioder blinker.
Overtemperatur i boltepistolen.
 • Lad boltepistolen køle af.
Fjederelement spændes ikke, og statusindikatoren blinker rødt.
Boltføring ikke isat korrekt.
Fjederelement spændes ikke, og statusindikatoren lyser rødt.
Maskinfejl
Element skævt inddrevet.
For hårdt pres på maskinen via håndtaget.
 • Pres maskinen mod underlaget med mindre tryk.
Maskine presset mod underlaget uden for inddrivningsaksen.
 • Pres maskinen mod underlaget i en ret vinkel og ved hjælp af grebsfladerne på maskinens bagside.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Image alternative
Yderligere oplysninger vedrørende betjening, teknik, miljø og recycling finder du under følgende link: qr.hilti.com/manual/?id=2338836&id=2338838
Dette link finder du også sidst i dokumentationen som QR-kode.