Sprog

SI-AT-22

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) .
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Jævnstrøm

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Adaptivt momentmodul
  SI‑AT‑22
  Generation
  02
  Serienummer

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

 • Følg sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen til slagskruemaskinen.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Display
 2. Kontrollamper
 3. Låseknap
 4. Venstre pileknap
 5. Højre pileknap
 6. OK-knap
 7. Scan-knap
 8. Scanner
 9. Afdækning til USB-stik (vist påsat)
 10. USB-stik type C
 11. Frigøringsknap

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er et elektronisk modul til kontrolleret tilspænding af fastgørelsesmidler og dermed sikring af skrueforbindelsens kvalitet. Det kan kun anvendes med Hilti slagskruemaskiner med tilføjelsen AT‑22 i modelbetegnelsen. Opgaverne registreres i modulet og kan udlæses til dokumentationsformål med pc-softwaren AT Documentation Software .
På dette modul er det ikke muligt at indstille et bestemt moment manuelt!
Anvend kun de skruetoppe, som er beskrevet i brugsanvisningen til det pågældende produkt, når du skal spænde Hilti befæstelseselementer.
Brug kun Hilti Nuron Li‑ion-batterier fra B 22-serien, som anbefales i brugsanvisningen til slagskruemaskinen, til dette produkt.

Potentiel forkert brug

Arbejd ikke på spændingsførende ledninger med dette produkt.
Dette produkt egner sig ikke til Hilti befæstelser i atomkraftværker! Kontakt Hilti Service for at få flere oplysninger.

Laserinformation

Image alternative Laserklasse 1, på basis af standarden IEC⁄EN 60825-1:2014 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Kontrollamper

Tilspændingsmodulet kan vise forskellige meddelelser eller tilstande via kontrollamperne.
Tilstand
Betydning
Kontrollamperne lyser grønt.
 • Ved scanning: Streg-, QR- eller Datamatrix-koden blev registreret.
 • Ved skruning efter automatisk frakobling af slagskruemaskinen: Tilspændingen blev afsluttet uden fejl.
Kontrollamperne blinker rødt.
 • Ved scanning: Streg-, QR- eller Datamatrix-koden blev ikke registreret.
 • Ved skruning efter frakobling af slagskruemaskinen: Skrueforbindelsen kunne ikke tilspændes i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Årsagen hertil kan f.eks. være for tidlig manuel frakobling af slagskruemaskinen.
Kontrollamperne blinker gult.
Modulet har alt efter befæstelseselement registreret følgende:
 • A) Boltankerets eller gevindstangen med kemisk ankers skrueforbindelse er allerede blevet tilspændt og løsnet igen. Derpå blev skrueforbindelsen efterspændt efter de definerede parametre for efterspænding, og tilspændingsprocessen blev afsluttet korrekt.
 • B) Skrueforbindelsen for installationssystemer og ankerskinner er allerede tilspændt, men modulet kan ikke registrere, at det rigtige tilspændingsmoment er blevet anvendt. Hvis skrueforbindelsen ikke er blevet tilspændt med en kalibreret momentnøgle, eller hvis modulets kontrollamper ikke lyser grønt, skal skrueforbindelsen kontrolleres med en kalibreret momentnøgle og - om nødvendigt - spændes med det korrekte installationsmoment.

Brummer

Tilspændingsmodulet kan afgive følgende kontroltoner som akustisk tilbagemelding via summeren:
Tilstand
Betydning
Lang tone
Bekræftelsestone
 • OK
 • Proces afsluttet korrekt
 • Kontrollamperne lyser grønt.
2 korte toner
Advarselstone 1
 • OK eller ikke OK, afhængigt af befæstelseselement og anvendelse (f.eks. gentagen inddrivning, ikke registreret tilspændingsmoment. Se kapitlet Tilspænding af produkt i intelligent drift )
 • Kontrollamperne blinker gult.
4 korte toner
Advarselstone 2
 • Ikke OK
 • Proces afbrudt
 • Kontrollamperne blinker rødt.

USB-stik

Tilspændingsmodulet kan forbindes med en pc via USB-stikket (type C, USB 2.0). Med softwaren AT Documentation Software har du derefter blandt andet adgang til følgende funktioner:
 • Tilføjelse af datasæt for nye befæstelseselementer
 • Ændring/opdatering af eksisterende datasæt
 • Deaktivering/aktivering af dokumentationsfunktion
 • Indlæsning af dokumentationsfunktionens protokol
 • Indstilling af uret i tilspændingsmodulet
Nærmere oplysninger fremgår af dokumentationen til AT Documentation Software .
Under følgende link kan du downloade softwaren:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Leveringsomfang

Intelligent tilspændingsmodul, brugsanvisning, kort vejledning, USB-kabel
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01
0,24 kg
Laserklasse
1
Scannertype
Kamerascanner (imager)
USB-stik
Type C, USB 2.0

Forberedelse af arbejdet

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Isætning af tilspændingsmodul

ADVARSEL
Fare for kortslutning !
 • Kontrollér, at tilspændingsmodulets kontakter og slagskruemaskinens kontakter er fri for fremmedlegemer, inden du sætter tilspændingsmodulet i.
Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af nedfaldende tilspændingsmodul. !
 • Kontrollér, at tilspændingsmodulet er sat korrekt på slagskruemaskinen.
 • Skub tilspændingsmodulet på slagskruemaskinen fra forsiden, indtil det går hørbart i indgreb.

Ilægning af batteri

ADVARSEL
Fare for kortslutning !
 • Kontrollér, at batteriets kontakter og tilspændingsmodulets kontakter er fri for fremmedlegemer, inden du sætter batteriet i.
Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader, hvis batteriet tabes. !
 • Kontrollér, at batteriet er sat korrekt på tilspændingsmodulet.
 • Skub batteriet på tilspændingsmodulet forfra, indtil det går hørbart i indgreb.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Fjernelse af tilspændingsmodul

Image alternative
 1. Fjern batteriet.
 2. Tryk på tilspændingsmodulets frigøringsknap (2) , og hold den inde.
 3. Træk tilspændingsmodulet fremad og ud af slagskruemaskinen (3) .

Betjening

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Tænd/sluk

Tænding af tilspændingsmodul

Betingelser : Tilspændingsmodulet er slukket, displayet viser intet.
 1. Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb på slagskruemaskinen til højreløb.
 2. Tryk kort på slagskruemaskinens styrekontakt.
  • Displaybelysningen tændes, og startskærmbilledet Image alternative vises kort på displayet.
  • Til funktionskontrol lyser kontrollamperne kortvarigt rødt, gult og endelig grønt. Der høres en kontroltone.
  • Displayet viser den sidst valgte driftstilstand med en markeringsramme.
  • Hvis en fejl vises på displayet:
   • Find displayvisningen i kapitlet Fejlafhjælpning .
 3. Vælg driftstilstanden og evt. flere indstillinger.
 4. Tryk på låseknappen Image alternative.
  • Tilspændingsmodulet er låst, og slagskruemaskinen er klar til brug.

Slukning af tilspændingsmodul

Tilspændingsmodulet slukkes:
 • hvis slagskruemaskinen automatisk slukkes, efter at den ikke blev brugt i længere tid
 • hvis batteriet tages ud
 • hvis tilspændingsmodulets USB-forbindelse til pc 'en forbliver afbrudt.

Grundlæggende betjening

I dette afsnit beskrives de ofte benyttede grundfunktioner for at vise betjeningssystematikken. Den detaljerede betjening for bestemte driftsopgaver finder du i kapitlet om den pågældende driftstilstand.
Den tilsluttede slagskruemaskine kan kun anvendes, hvis tilspændingsmodulet er låst. Det beskytter brugeren mod utilsigtede ændringer af indstillingerne.
Oplåsning af modulFør det er muligt at foretage indstillinger på tilspændingsmodulet, skal det låses op.
 • For at låse tilspændingsmodulet op skal du trykke på låseknappen Image alternative og holde den inde i mindst 1 sekund.
 • På displayet vises en markeringsramme omkring den senest viste befæstelseselementtype eller den sidst viste driftstilstand.
 • Tilspændingsmodulet er låst op og befinder sig i indstillingstilstand. Slagskruemaskinen er deaktiveret.
NavigationHvis markeringsrammen og flere elementer (valgmuligheder, parametre) vises på displayet, kan markeringsrammen forskydes med pileknapperne Image alternative og Image alternative.
Valgs af option / ændring af parameter
 • Placer markeringsrammen på det element, der skal ændres (valgmulighed/parameter).
 • Tryk på OK-knappen.
 • Elementet vises med sort baggrund.
 • Foretag den ønskede indstilling med pileknapperne.
 • Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.
 • Elementet vises nu igen med markeringsrammen.
Låsning af modulNår alle indstillinger er foretaget, skal tilspændingsmodulet låses igen.
 • Tryk på låseknappen Image alternative.
 • Markeringsrammen på displayet forsvinder. Det intelligente tilspændingsmodul låses, de indstillede bearbejdningsparametre kan ikke ændres ved en fejl.
 • Slagskruemaskinen aktiveres igen.

Grundindstillinger

Åbning af grundindstillinger

 1. Lås om nødvendigt tilspændingsmodulet op.
 2. Tryk på OK-knappen, og hold den inde i mindst 1 sekund.
  • Menuen Grundindstillinger vises.

Valg af funktion i menuen Grundindstillinger

 1. Flyt markeringsrammen til symbolet for den ønskede funktion ved hjælp af pileknapperne.
  Funktioner i menuen Grundindstillinger
  Symbol
  Funktion
  Image alternative Indstilling af urets dato og klokkeslæt i tilspændingsmodulet
  Uret kan kun stilles via AT Documentation Software .
  Image alternative Visning af slagskruemaskinens vedligeholdelsesinformation.
  Image alternative Visning af hukommelsespladserne i tilspændingsmodulet
  Vigtigt: Hvis hukommelsen er 100% fyldt, overskrives de ældste data automatisk.
  Med AT Documentation Software kan de registrerede data udlæses og/eller slettes fra tilspændingsmodulets hukommelse.
  Hilti anbefaler at udlæse og gemme dataene regelmæssig.
  Image alternative Visning af tilspændingsmodulets og den tilsluttede slagboremaskines softwareversioner
  Image alternative Lukning af menuen Grundindstillinger
 2. Tryk på OK-knappen.

Displayvisninger for slagboremaskinens funktion Vedligeholdelsesinformation

Efter aktivering af symbolet Image alternative vises slagskruemaskinens resterende anvendelsestid indtil næste vedligeholdelsestermin med følgende displayvisninger.
Displayvisning til slagskruemaskinens vedligeholdelsestilstand
Visning
Betydning
Image alternative Slagskruemaskine i korrekt tilstand, p.t. ingen vedligeholdelse nødvendig.
Image alternative Vedligeholdelse af slagskruemaskinen påkrævet snarest.
Segmenterne i firkanten til højre på displayet viser den resterende del af anvendelsestiden.
Image alternative Vedligeholdelse af slagskruemaskine påkrævet straks.
Vigtigt: Denne advarsel vises automatisk efter udløb af den resterende anvendelsestid. Driftstilstandene "Intelligent drift", "Tracefast" og "Skruning" kan ikke længere vælges.
Uafhængigt af displayvisninger skal den anvendte slagskruemaskine mindst én gang om året vedligeholdes for at sikre kvaliteten af de forskruninger, der udføres med den.

Lukning af menuen Grundindstillinger

 1. Flyt markeringsrammen hen på symbolet Image alternative.
 2. Tryk på OK-knappen.
  • På displayet vises den sidst valgte driftsmåde.

Driftstilstande

Følgende beskrivelser af de enkelte driftstilstande gælder kun for slagskruemaskinens højreløb. Ved venstreløb er slagskruemaskinens drift ureguleret.

Intelligent drift

I driftstilstanden "Intelligent drift" regulerer og overvåger tilspændingsmodulet tilspændingen af den valgte befæstelseselementtype. I den forbindelse anvendes bearbejdningsparametrene for den senest gennemførte software- og/eller parameteropdatering. For at sikre at du altid anvender de aktuelle bearbejdningsparametre, skal du regelmæssigt kontrollere software- og parameterversionernes aktualitet.
I denne driftstilstand lyser AT i slagskruemaskinens momentvisning, og momentomskifteren fungerer ikke.
Læs brugsanvisningen til slagskruemaskinen.
Displayvisning af bearbejdningsparametre
Image alternative
 1. Befæstelseselementtype (kort betegnelse for befæstelseselementet)
 2. Materiale/materialekvalitet/produktudførelse
 3. Diameter (hvis en sådan findes)

Befæstelseselementtype

Til forskellige former for befæstelseselementer er der fra fabrikken gemt bearbejdningsparametre i tilspændingsmodulet.
Det viste befæstelseselement skal svare til det anvendte befæstelseselement.
Yderligere oplysninger finder du i den SI-AT-specifikke og den generelle brugsanvisning til det pågældende befæstelseselement.
Kontrollér, at du anvender de korrekte bearbejdningsparametre til de pågældende befæstelseselementer.

Driftstilstand "Tracefast"

Driftstilstanden "Tracefast" er en udvidelse af driftstilstanden "Intelligent drift". I denne driftstilstand regulerer og overvåger tilspændingsmodulet tilspændingen af den valgte type befæstelseselementet, og det logger samtidig befæstelseselementets parametre inkl. serienummeret. Bearbejdningsparametrene for den senest gennemførte software- og/eller parameteropdatering bliver anvendt. For at sikre at du altid anvender de aktuelle bearbejdningsparametre, skal du regelmæssigt kontrollere software- og parameterversionernes aktualitet.
I denne driftstilstand lyser AT i slagskruemaskinens momentvisning, og momentomskifteren fungerer ikke.
Læs brugsanvisningen til slagskruemaskinen.
Displayvisning af bearbejdningsparametre
Image alternative
 1. Befæstelseselementtype (kort betegnelse for befæstelseselementet)
 2. Materiale/materialekvalitet/produktudførelse
 3. Diameter (hvis en sådan findes)
 4. Aktivering/deaktivering af Tracefast

Befæstelseselementtype

Til forskellige former for befæstelseselementer er der fra fabrikken gemt bearbejdningsparametre i tilspændingsmodulet.
Det viste befæstelseselement skal svare til det anvendte befæstelseselement.
Yderligere oplysninger finder du i den SI-AT-specifikke og den generelle brugsanvisning til det pågældende befæstelseselement.
Kontrollér, at du anvender de korrekte bearbejdningsparametre til de pågældende befæstelseselementer.

Driftstilstanden "Skruning"

Displayvisning i driftstilstanden "Skruning":
Image alternative
Tallet viser det valgte trin.
I denne driftstilstand står i alt 30 trin til rådighed. Hvilket trin man skal vælge til en bestemt type befæstelseselement, afhænger af forskellige faktorer.
  Eksempler på faktorer:
 • Type og størrelse af befæstelseselementet
 • Befæstelseselementets specifikke moment
 • Materiale og beskaffenhed af det emne, der skal skrues fast
Bestem det korrekte trin trinvist ud fra disse data.

Bestemmelse af nødvendigt trin til driftstilstanden "Skruning"

FORSIGTIG
Fare for beskadigelse! Beskadigelse af befæstelseselementet, indsatsværktøjet og/eller emnet.
 • Før du foretager en skruesamling, skal du kontrollere, at kontaktfladerne for de komponenter, der skal forbindes, hviler mod hinanden med hele deres flade, og at møtrikken skrues i på komponenten indtil anslag.
 1. Tilspænd befæstelseselementet med et lavt trin.
  • Begynd med et så lavt trin som muligt for at undgå at beskadige befæstelseselementet, fordi du spænder for kraftigt.
 2. Kontrollér det opnåede moment for det befæstelseselement, der skal spændes, ved hjælp af en kalibreret momentnøgle.
  For at opnå en repeterbar tilspænding af flere befæstelseselementer skal du sikre dig, at alle skruesamlingsbetingelser forbliver de samme. Ændrede fastspændingsbetingelser kan kræve et andet trin.
  Resultat 1 / 3Det specificerede moment for befæstelseselementet blev ikke opnået.
  • Løsn befæstelseselementet, og indstil et højere trin på tilspændingsmodulet.
  • Tilspænd befæstelseselementet med det nye trin, og udfør dette kontroltrin på ny.
  Resultat 2 / 3Det specificerede moment for befæstelseselementet blev overskredet.
  • Løsn befæstelseselementet, og indstil et lavere trin på tilspændingsmodulet.
  • Tilspænd befæstelseselementet med det nye trin, og udfør dette kontroltrin på ny.
  Resultat 3 / 3Befæstelseselementet blev spændt med det specificerede moment.
  Den korrekte trin for befæstelseselementet er fundet.

Driftstilstanden "Ureguleret drift"

I denne driftstilstand er momentmodulet deaktiveret. Til kortvarige opgaver uden tilspændingsmodul skal dette således ikke fjernes. Slagskruemaskinen fungerer, som om tilspændingsmodulet ikke er monteret. Slagskruemaskinens momentvisning viser det valgte momenttrin og kan indstilles med momentomskifteren.
Displayvisning i driftstilstanden "Ureguleret drift":
Image alternative

Indstilling af driftstilstand

Driftstilstanden kan indstilles til befæstelseselementtypen på 2 forskellige måder:

Indstilling af driftstilstand ved scanning af streg-, QR- eller Datamatrix-kode

Hvis der foreligger en streg-, QR- eller Datamatrix-kode til det Hilti produkt, der skal skrues fast, kan driftstilstanden hurtigt og nemt indstilles til produktet ved at scanne denne kode.
 1. Lås tilspændingsmodulet op.
 2. Tryk på Scan-knappen.
  • Scanneren aktiveres, og læseberedskabet vises i displayet ved hjælp af symbolet Image alternative.
Image alternative
 1. Hold nu modulet i en afstand af ca. 15 centimeter (6″) med det projicerede trådkors midt på streg-, QR- eller Datamatrix-koden.
  Resultat 1 / 2Kontrollamperne lyser grønt.
  I displayet vises Image alternative.
  Bekræftelsestonen høres.
  På displayet vises bearbejdningstilstanden for det befæstelseselement, der skal skrues fast.
  Resultat 2 / 2
  Muligvis indeholder tilspændingsmodulets hukommelse endnu ikke nogen bearbejdningsparametre for det befæstelseselement, der skal skrues fast. Til SI‑AT-kompatible befæstelseselementer stiller Hilti en specifik SI‑AT-brugsanvisning for de kompatible befæstelseselementer til rådighed. På denne finder du en QR-kode, som du kan scanne med tilspændingsmodulet for at indlæse bearbejdningsparametrene i tilspændingsmodulets hukommelse.
  Bearbejdningsparametrene for det produkt, der skal spændes fast, kan også indlæses i tilspændingsmodulet med AT Documentation Software via USB-porten. For at sikre at du altid anvender de aktuelle bearbejdningsparametre, skal du regelmæssigt kontrollere software- og parameterversionernes aktualitet.
  Kontrollamperne blinker rødt.
  På displayet vises Image alternative (kode kunne ikke læses eller er ikke kendt).
  Advarselstonen høres.
  • Tryk på Scan-knappen, og indscan koden igen.
 1. Hvis befæstelseselementet er Tracefast-kompatibelt, skal du vælge, om du vil bruge driftstilstanden Tracefast (Image alternative) eller ej (Image alternative).
 2. Lås tilspændingsmodulet.
  • Når driftstilstanden Tracefast er aktiveret, vises Image alternative Image alternative konstant på displayet.
  • Når driftstilstanden Tracefast er deaktiveret, vises Image alternative Image alternative konstant på displayet.

Indstilling af driftstilstand via betjeningsknapperne

Hvis der ikke er en streg-, QR- eller Datamatrix-kode for det befæstelseselement, der skal skrues fast, kan driftstilstanden indstilles manuelt med tilspændingsmodulets betjeningsknapper.
 1. Lås tilspændingsmodulet op.
 2. Flyt markeringsrammen til den indstilling, der skal ændres, med piletasterne.
 3. Tryk på OK-knappen.
  • Den valgte mulighed vises nu med sort baggrund.
 4. Vælg den ønskede indstilling med pileknapperne.
 5. Tryk på OK-knappen.
  • Den valgte indstilling vises med markeringsrammen.
 6. Gentag om nødvendigt trin 3 til 5 for at foretage flere indstillinger.
 7. Lås tilspændingsmodulet.

Tilspænding af produkt i intelligent drift

Kontrollér før brug af tilspændingsmodulet, at det befæstelseselement, der skal skrues fast, er installeret korrekt. Overhold anvisningerne i brugsanvisningen til det befæstelseselement, der skal skrues fast, og oplysningerne om kontrol af befæstelseselementerne.
 1. Indstil driftstilstanden "Intelligent drift".
 2. Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb til højreløb.
 3. Sæt slagskruemaskinen med et egnet indsatsværktøj på det befæstelseselement, der skal skrues fast.
 4. Tryk på afbryderen, og hold den inde, indtil tilspændingsmodulet giver en af følgende tilbagemeldinger:
  Resultat 1 / 4
  • Meddelelsen "Skruning afsluttet uden fejl" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne lyser grønt.
  • Bekræftelsestonen høres.
  Befæstelseselementet blev tilspændt korrekt. Du kan fortsætte med det næste befæstelseselement af samme type med det samme.
  Resultat 2 / 4
  • Meddelelsen "Gentagen tilspænding afsluttet uden fejl" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne blinker gult.
  • Advarselstonen 1 høres.
  A) Boltankerets eller en gevindstang med kemisk ankers skrueforbindelse, der allerede er tilspændt og derefter er løsnet igen, er blevet tilspændt igen. Hvis skruesamlingen ikke forinden blev spændt korrekt, skal den kontrolleres og tilspændes med en kalibreret momentnøgle. B) Skrueforbindelsen for installationssystemer og ankerskinner er allerede tilspændt, men modulet kan ikke registrere, at det rigtige tilspændingsmoment er blevet anvendt. Kontrollér skrueforbindelsen med en kalibreret momentnøgle, og spænd den om nødvendigt med det korrekte installationsmoment.
  Resultat 3 / 4
  • Meddelelsen "Batterispænding for lav" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne blinker rødt.
  Batteriets resterende kapacitet er ikke tilstrækkelig til spænde befæstelseselementet fast.
  • Tryk på OK-knappen for at bekræfte meddelelsen.
  • Isæt et opladet batteri.
  Resultat 4 / 4
  • Meddelelsen "Skruning ikke afsluttet korrekt" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne blinker rødt.
  • Advarselstonen 2 høres.
  • Spænd befæstelseselementet med en kalibreret momentnøgle.

Tilspænding af produktet i driftstilstanden Tracefast

Kontrollér før brug af tilspændingsmodulet, at det befæstelseselement, der skal skrues fast, er installeret korrekt. Overhold anvisningerne i brugsanvisningen til det befæstelseselement, der skal skrues fast, og oplysningerne om kontrol af befæstelseselementerne.
Når driftstilstanden "Tracefast" er aktiveret, registrerer tilspændingsmodulet udelukkende Datamatrix-koder på befæstelseselementer. For at scanne en anden streg-, QR- eller Datamatrix-kode skal du deaktivere driftstilstanden "Tracefast".
 1. Aktivér driftstilstanden "Tracefast" Image alternative Image alternative.
 2. Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb til højreløb.
 3. Tryk på slagskruemaskinens afbryder.
  • Tilspændingsmodulets scanner bliver aktiveret.
 4. Scan Datamatrix-koden på det befæstelseselement, der skal skrues fast.
  Resultat 1 / 2Kontrollamperne lyser grønt.
  I displayet vises Image alternative.
  Bekræftelsestonen høres.
  På displayet vises det befæstelseselement, der skal skrues fast, og tilspændingsmodulet gemmer befæstelseselementets metadata til den næste fastskruning.
  Resultat 2 / 2Kontrollamperne blinker rødt.
  På displayet vises Image alternative (kode kunne ikke læses eller er ikke kendt).
  Advarselstonen høres.
  • Tryk på Scan-knappen, og indscan koden igen.
  • Hvis koden ikke kan scannes (f.eks. fordi den er for beskadiget), giver tilspændingsmodulet efter 10 sekunder mulighed for at deaktivere driftstilstanden "Tracefast" for det næste befæstelseselement og for at skrue befæstelseselementet fast i driftstilstanden "intelligent drift". Bekræft dit valg ved at trykke på tasten OK. Det næste befæstelseselement kan skrues fast uden at gemme dets metadata. Derefter vender tilspændingsmodulet automatisk tilbage til driftstilstanden "Tracefast".
 5. Sæt slagskruemaskinen med et egnet indsatsværktøj på det befæstelseselement, der skal skrues fast.
 6. Tryk på afbryderen, og hold den inde, indtil tilspændingsmodulet giver en af følgende tilbagemeldinger:
  Resultat 1 / 4
  • Meddelelsen "Skruning afsluttet uden fejl" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne lyser grønt.
  • Bekræftelsestonen høres.
  Befæstelseselementet blev tilspændt korrekt. Du kan fortsætte med det næste befæstelseselement af samme type med det samme.
  Resultat 2 / 4
  • Meddelelsen "Gentagen tilspænding afsluttet uden fejl" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne blinker gult.
  • Advarselstonen 1 høres.
  A) Boltankerets skrueforbindelse, der allerede er tilspændt og derefter er løsnet igen, er blevet tilspændt igen. Hvis skruesamlingen ikke forinden blev spændt korrekt, skal den kontrolleres og tilspændes med en kalibreret momentnøgle. B) Skrueforbindelsen for installationssystemer og ankerskinner er allerede tilspændt, men modulet kan ikke registrere, at det rigtige tilspændingsmoment er blevet anvendt. Kontrollér skrueforbindelsen med en kalibreret momentnøgle, og spænd den om nødvendigt med det korrekte installationsmoment.
  Resultat 3 / 4
  • Meddelelsen "Batterispænding for lav" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne blinker rødt.
  Batteriets resterende kapacitet er ikke tilstrækkelig til spænde befæstelseselementet fast.
  • Tryk på OK-knappen for at bekræfte meddelelsen.
  • Isæt et opladet batteri.
  Resultat 4 / 4
  • Meddelelsen "Skruning ikke afsluttet korrekt" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne blinker rødt.
  • Advarselstonen 2 høres.
  • Spænd befæstelseselementet med en kalibreret momentnøgle.
 7. Gentag pkt. 3 til 6 for hvert yderligere befæstelseselement, der skal skrues fast.

Tilspænding af produkt i driftstilstanden "Skruning"

 1. Indstil driftstilstanden "Skruning".
 2. Bestem det tilspændingstrin, der skal indstilles for produktet, som skal skrues, og indstil det.
 3. Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb til højreløb.
 4. Sæt slagskruemaskinen med et egnet indsatsværktøj på produktet, der skal skrues.
 5. Tryk på afbryderen, og hold den inde, indtil tilspændingsmodulet giver en af følgende tilbagemeldinger:
  Resultat 1 / 2
  • Meddelelsen "Skruning afsluttet uden fejl" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne lyser grønt.
  • Bekræftelsestonen høres.
  Befæstelseselementet blev tilspændt korrekt. Du kan fortsætte med det næste befæstelseselement af samme type med det samme.
  Resultat 2 / 2
  • Meddelelsen "Skruning ikke afsluttet korrekt" vises: Image alternative
  • Kontrollamperne blinker rødt.
  • Advarselstonen 2 høres.
  • Tilspænd befæstelseselementet med en kalibreret momentnøgle.

Kontrol af befæstelseselement

Alle Hilti -befæstelseselementer opdateres løbende, så SI-AT-modulet kan muligvis også understøtte befæstelseselementer, der ikke er beskrevet i denne dokumentation. Sørg for, at software- og parameterversioner altid er opdaterede.
Aktuelle brugsanvisninger og kontrolanvisninger finder du online på adressen: www.hilti.group

Kontrol af befæstelseselementet for segmentankre

For at sikre at den specificerede forspænding iht. godkendelsen/brugsanvisningen blev nået ved fastskruning af segmentankrene i "intelligent drift", skal hhv. det første og sidste segmentanker kontrolleres med en kalibreret momentnøgle. Denne kontrol af det opnåede installationsmoment skal sker umiddelbart efter spænding (installation) af segmentankeret.
Kontrolmomentet svarer til 75 % af installationsmomentet for det pågældende segmentanker og fremgår af dette ankers brugsanvisning.
 • Kontrollér segmentankerets befæstelseselement med en kalibreret momentnøgle. Hold i den forbindelse øje med den vinkel, med hvilken befæstelseselementet kan drejes videre.
  Resultat 1 / 2Segmentankerets befæstelseselement blev ikke drejet længere end til den angivne maksimale drejevinkel (< 360°).
  Befæstelseselementet er skruet korrekt i.
  Resultat 2 / 2Segmentankerets befæstelseselement blev drejet længere end den angivne maksimale drejevinkel (> 360°).
  Befæstelseselementet er skruet forkert i. De skruesamlinger, der er tilspændt siden den foregående kontrol, må betragtes som mangelfulde og skal kontrolleres. Få slagboremaskinen repareret af Hilti Service.

Kontrol af befæstelseselementer i gevindstænger med kemiske ankre

For at sikre at den specificerede forspænding iht. godkendelsen/brugsanvisningen blev nået ved fastskruning af befæstelseselementerne i gevindstænger med kemiske ankre i "intelligent drift", skal hhv. det første og sidste befæstelseselement kontrolleres med en kalibreret momentnøgle. Denne kontrol af det opnåede installationsmoment skal foretages umiddelbart efter tilspændingen af gevindstangens befæstelseselement (efter det kemiske ankers nødvendige hærdningstid).
Kontrolmomentet svarer til 100 % af Installationsmomentet for gevindstangens pågældende befæstelseselement og fremgår af brugsanvisningen til gevindstangen.
 • Kontrollér gevindstangens befæstelseselement med en kaliberet momentnøgle og det korrekte kontrolmoment. Hold i den forbindelse øje med den vinkel, med hvilken befæstelseselementet kan drejes videre.
  Resultat 1 / 2Gevindstangens befæstelseselement blev ikke drejet længere end til den angivne maksimale drejevinkel (< 180°).
  Befæstelseselementet er skruet korrekt i.
  Resultat 2 / 2Gevindstangens befæstelseselement blev drejet længere end den angivne maksimale drejevinkel (> 180°).
  Befæstelseselementet er skruet forkert i. De skruesamlinger, der er tilspændt siden den foregående kontrol, må betragtes som mangelfulde og skal kontrolleres. Slagskruemaskinen bør kontrolleres af Hilti Service.

Kontrol af befæstelseselementets sikkerhed for installationssystemer

For at sikre at den specificerede forspænding iht. godkendelsen/brugsanvisningen blev nået ved fastskruning af forbindelsesknapperne i "intelligent drift", skal hhv. den første og sidste forbindelsesknap kontrolleres med en kalibreret momentnøgle. Denne kontrol af det opnåede installationsmoment skal sker umiddelbart efter spænding (installation) af forbindelsesknappen.
Kontrolmomentet svarer til installationsmomentet for den pågældende forbindelsesknap og fremgår af denne forbindelsesknaps brugsanvisning.
 • Kontrollér befæstelseselementet med en kalibreret momentnøgle. Hold i den forbindelse øje med den vinkel, med hvilken befæstelseselementet kan drejes videre.
  Resultat 1 / 2Befæstelseselementet blev ikke drejet længere end til den angivne maksimale drejevinkel (< 180°).
  Befæstelseselementet er blevet skruet korrekt i.
  Resultat 2 / 2Befæstelseselementet blev drejet længere end den angivne maksimale drejevinkel (> 180°).
  Den udførte skruesamling er defekt. De skruesamlinger, der er tilspændt siden den foregående kontrol, må betragtes som mangelfulde og skal kontrolleres. Få slagboremaskinen repareret af Hilti Service.

Kontrol af skrueforbindelsen for T-bolte i ankerskinner

For at sikre at den specificerede forspænding iht. godkendelsen/brugsanvisningen blev nået ved fastskruning af T-boltene i "intelligent drift", skal hhv. den første og sidste T-bolt kontrolleres med en kalibreret momentnøgle. Denne kontrol af det opnåede installationsmoment skal ske umiddelbart efter spænding (installation) af T-bolten.
Kontrolmomentet svarer til installationsmomentet for den pågældende T-bolt og fremgår af denne T-bolts brugsanvisning.
 • Kontrollér T-boltens befæstelseselement med en kalibreret momentnøgle. Hold i den forbindelse øje med den vinkel, med hvilken befæstelseselementet kan drejes videre.
  Resultat 1 / 2Befæstelseselementet blev ikke drejet længere end til den angivne maksimale drejevinkel (< 360°).
  Befæstelseselementet er skruet korrekt i.
  Resultat 2 / 2Befæstelseselementet blev drejet længere end den angivne maksimale drejevinkel (> 360°).
  Befæstelseselementet er skruet forkert i. De skruesamlinger, der er tilspændt siden den foregående kontrol, må betragtes som mangelfulde og skal kontrolleres. Få slagboremaskinen repareret af Hilti Service.

Kontrol af de forskruninger, der er tilspændt i driftstilstanden "Skruning"

 • Kontrollér med regelmæssige mellemrum ved hjælp af en kalibreret momentnøgle iht. firmaets egne forskrifter eller kvalitetsretningslinjer, om det nominelle tilspændingsmoment er opnået.

Tilslutning af tilspændingsmodul til pc

Image alternative
 1. Skub afdækningen på undersiden af tilspændingsmodulet til side.
 2. Sæt USB-kablets stik (type C, USB 2.0) ind i tilspændingsmodulets USB-stik.
 1. Forbind USB-kablets stik (type A) med din pc.
  • Tilspændingsmodulet forsynes nu med strøm fra pc'en. På modulets display vises USB-logoet (Image alternative).
  Luk afskærmningen på tilspændingsmodulet, når du har trukket USB-stikket ud. Derved undgår du, at der kommer snavs i USB-stikket.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs med forsigtighed.
 • Eventuelle ventilationsåbninger skal rengøres forsigtigt med en tør, blød børste.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Anvend en ren, tør klud til rengøring af produktets kontakter.
Pleje af Li-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke det fedt fra kontakterne, som er påført fra fabrikken.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for fejlfri funktion.
Anvend kun originale reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehørsdele af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Transport og opbevaring

Transport af batteridrevne værktøjer og batterier
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring af batteridrevne værktøjer og batterier
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Vær også opmærksom på anvisningerne for fejlafhjælpning i brugsanvisningen til den anvendte slagskruemaskine.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Meddelelsen "Lås modul" vises.
Tilspændingsmodul låst op.
 • Tryk på låseknappen Image alternative for at låse tilspændingsmodulet og aktivere slagskruemaskinen.
Image alternative
Meddelelsen "Batteritemperatur for høj" vises.
Batteriet er overophedet.
 • Udskift batteriet, eller lad batteriet køle af.
Image alternative
Meddelelsen "Batteritemperatur for lav" vises.
Batteritemperatur ligger under 0 °C.
 • Lad batteriet varme langsomt op til over 0 °C.
Image alternative
Meddelelsen "Slagskruemaskinens temperatur for høj" vises.
Slagskruemaskine er overophedet.
 • Lad slagboremaskinen køle af.
 • Rengør ventilationsåbningerne.
Image alternative
Meddelelsen "Batteriladning for lav" vises.
Batteriets opladning er ikke tilstrækkelig til at skrue befæstelseselementet korrekt i.
 • Isæt et opladet batteri.
Image alternative
Meddelelsen "For stort strømforbrug" vises.
Strømforbrug kortvarigt for højt.
 • Tryk på OK-knappen for at bekræfte meddelelsen.
 • Gentag skrueopgaven.
 • Hvis meddelelsen vises igen, skal du kontakte Hilti Service.
Image alternative
Meddelelsen "Knapcelle tom" vises.
Urets knapcellebatteri i tilspændingsmodulet er tomt.
  Korrektheden af dataene for dato og klokkeslæt i dokumentationsprotokollen kan ikke mere garanteres.
 • Kontakt Hilti Service for at få skiftet batteri.
Image alternative
Meddelelsen "Vedligeholdelse af slagskruemaskine påkrævet straks" vises.
Vedligeholdelse af slagskruemaskine påkrævet straks.
  Driftstilstandene "Intelligent drift", "Tracefast" og "Skruning" kan ikke længere vælges.
 • Kontakt Hilti Service for at bestille service af slagskruemaskinen.
Image alternative
Meddelelsen "Maskinfejl" vises.
Maskinfejl blev fundet.
 • Slut tilspændingsmodulet til en pc.
 • Udlæs fejlhukommelsen med AT Documentation Software , og følg softwarens anvisninger vedrørende fejlafhjælpning.
Image alternative
Meddelelsen "Dokumentationsfunktion deaktiveret" vises.
Dokumentationsfunktion deaktiveret (kun advarselsmeddelelse).
 • Hvis du har brug for dokumentationsfunktionen, skal du tilslutte tilspændingsmodulet til pc'en og aktivere dokumentationsfunktionen i AT Documentation Software .
 • Tryk om nødvendigt på OK-knappen for at skjule meddelelsen og fortsætte tilspændingsmodulets startprocedure.
Image alternative
Meddelelsen "Hukommelse næsten fuld" vises. (Meddelelsen vises ved værdier ≥ 90%.)
Datahukommelsen i tilspændingsmodulet er næsten fyldt helt op. Vigtigt: Hvis datahukommelsen i tilspændingsmodulet er helt fyldt op, overskrives de ældste data!
 • Slut tilspændingsmodulet til en pc.
 • Udlæs dataene med AT Documentation Software for at dokumentere dem i en rapport.
 • Slet derefter dataene i tilspændingsmodulets hukommelse for at frigøre lagerplads.
Image alternative
Meddelelsen "Hukommelse helt fuld" vises.
Datahukommelsen i tilspændingsmodulet er helt fyldt op. Vigtigt: De ældste data overskrives!
 • Slut tilspændingsmodulet til en pc.
 • Udlæs dataene med AT Documentation Software for at dokumentere dem i en rapport.
 • Slet derefter dataene i tilspændingsmodulets hukommelse for at frigøre lagerplads.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Tilbehør, systemprodukter og yderligere oplysninger om dit produkt finder du her.

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.
Betingelser : Sydkorea
Landespecifikke godkendelsesinformationer
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
BeskrivelseHilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på:www.hilti.group
Sikkerhed
 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
 • Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
I tilfælde af et batteri, som ikke lader sig afkøle, som ryger, eller som brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.