Sprog

PM 50MG‑22

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
 • Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet Image alternative.
 • Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) .
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteritypeserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Bestemmelsesmæssig anvendelse .
Image alternative Pendulet er låst (vinklet laserstråle)
Image alternative Pendulet er frigjort (selvnivellering aktiv)

Klistermærker på produktet

Laserinformation
Image alternative LASERSTRÅLING! UNDGÅ AT SE IND I LASEREN! PRODUKT I LASERKLASSE 2.
Laserklasse 2, på basis af standard IEC60825-1/EN60825-1:2014 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Multilinjelaser
  PM 50MG-22
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for måleværktøj

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af måleværktøjer, hvis de anvendes forkert. Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne kan medføre skader på måleværktøjet og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
 • Sørg for, at børn og andre personer holdes væk fra arbejdsområdet, når produktet er i brug.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
Elektrisk sikkerhed
 • Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Selv om produktet er beskyttet mod indtrængen af fugt, bør du tørre det af, før du lægger det i transportbeholderen.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge måleværktøjet fornuftigt. Anvend ikke et måleværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af måleværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug af personligt beskyttelsesudstyr nedsætter risikoen for personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at måleværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det.
 • Anvend produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrifterne for denne specifikke produkttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af produkter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Undgå at føle falsk tryghed, og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for måleværktøjer, heller ikke selvom du har brugt måleværktøjet mange gange og er fortrolig med brugen. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
 • Måleværktøjet må ikke anvendes i nærheden af medicinske apparater.
Anvendelse og behandling af måleværktøjet
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Opbevar ubenyttede måleværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte dette. Måleværktøjer er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje måleværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at måleværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden måleværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte måleværktøjer.
 • Produktet må under ingen omstændigheder modificeres eller ændres. Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.
 • Før vigtige målinger og hvis måleværktøjet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal måleværktøjets nøjagtighed kontrolleres.
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Disse omfatter f.eks. nærhed af apparater, som udsender kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, fremkalder vibrationer eller bevirker temperaturændringer.
 • Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultaterne.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug. Store varmeforskelle kan medføre fejl og forkerte måleresultater.
 • Ved brug af adaptere og tilbehør skal du kontrollere, at tilbehøret er monteret sikkert.
 • Selvom måleværktøjet er konstrueret til krævende brug på byggepladser, skal det behandles varsomt ligesom andre optiske og elektriske produkter (f.eks. kikkerter, briller, fotoudstyr).
 • Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for lasermåleinstrumenter

 • Ved usagkyndig åbning af produktet kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 2. Produktet må kun repareres af Hilti Service.
 • Afspær måleområdet. Sørg for, at du ved opstilling af produktet ikke kommer til at rette laserstrålen mod andre personer eller mod dig selv. Laserstråler skal være langt over eller under øjenhøjde.
 • Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
 • Kontroller produktets nøjagtighed før målinger/anvendelse og flere gange under anvendelsen.
 • Målinger i nærheden af reflekterende objekter eller overflader, gennem glasruder eller lignende materialer kan forfalske måleresultatet.
 • Monter produktet på en egnet holder eller på et stativ, eller anbring produktet på et plant underlag.
 • Arbejde med målestokke i nærheden af højspændingsledninger er ikke tilladt.
 • Kontroller, at der ikke anvendes et andet laser-måleværktøj i nærheden, som kan påvirke din måling.
 • Lad ikke laserstråler krydse uovervågede områder.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at batteriet og det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.
 • For at opnå den største nøjagtighed skal du projicere linjen på en vandret, jævn flade. Indstil i den forbindelse produktet til 90° i forhold til niveauet.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om produktet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at produktet forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres.

Laserklassifikation for produkter i laserklasse 2

Produktet opfylder kravene i laserklasse 2 iht. IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 og iht. CFR 21 § 1040 (FDA). Disse produkter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Dog bør man, ligesom ved solen, undgå at kigge direkte ind i lyskilden. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet. Undlad at pege på andre personer med laserstrålen.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Batteri
 2. Statusindikator for batteri
 3. Batterifrigørelsesknap
 4. Advarselsmærkat
 5. Laserudgangsvindue
 6. Knappen Modtagertilstand
 7. Knappen Linjetilstand
 8. Valgkontakt Tænd/sluk og låsning/frigørelse af pendulet
 9. Drejeknap til finjustering

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er en selvnivellerende multilinjelaser, som kan betjenes af én person. Med denne multilinjelaser kan man overføre en vinkel på 90°, nivellere horisontalt og gennemføre justeringsarbejde samt foretage præcise pejlinger.

Produktet er fortrinsvis beregnet til anvendelse indendørs og er ikke en erstatning for en rotationslaser. Til udendørs opgaver er det vigtigt, at rammebetingelserne svarer til dem indendørs, eller at der anvendes en Hilti lasermodtager.
Mulige anvendelsesformål er:
 • Markeringer af placeringen af skillevægge (i en ret vinkel og lodret niveau).

 • Kontrol og overførsel af rette vinkler.

 • Justering af anlægsdele/installationer og andre strukturelementer i tre akser.

 • Overførsel af punkter, der er markeret på gulvet, til loftet.

Image alternative
 • Anvend kun de Hilti Nuron-li-Ion-batterier fra serie B 22, der er angivet i denne tabel, til dette produkt.

 • Anvend kun Hilti -ladere fra de serier, der fremgår af tabellen, til disse batterier.

Egenskaber

Produktet har tre grønne 360° laserlinjer med en rækkevidde på op til 40 m (131 ft) samt fem stråleskæringspunkter (for, bag, venstre, højre og foroven). Rækkevidden afhænger af lysstyrken i omgivelserne.
Set bagfra har produktet et referencepunkt, der vender nedad på venstre forside. Bagsiden er den side, hvor batteriet er isat.
Laserlinjerne kan aktiveres både separat (kun lodrette eller kun vandrette) og sammen. Til brug med hældningsvinkel blokeres pendulet i forbindelse med selvnivellering.

Leveringsomfang

Multilinjelaser, kuffert, brugsanvisning, producentcertifikat.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Driftsmeddelelser

Tilstand
Betydning
Laserstrålen blinker to gange hvert 10. (pendulet er ikke låst) eller hvert 2. (pendulet er låst) sekunder.
Batterierne er næsten tomme.
Laserstrålen blinker fem gange og forbliver derefter tændt.
Aktivering og deaktivering af modtagertilstand.
Laserstrålen blinker meget hurtigt.
Instrumentet kan ikke nivellere sig selv.
Laserstrålen blinker hvert 5. sekund.
Funktionen Skrå linje; Pendulet er låst, derfor er linjerne ikke nivelleret.

Li-ion-batteriets indikatorer

Hilti Nuron Li-ion-batterier kan vise ladetilstand, fejlmeddelelser og batteriets tilstand.

Visning af ladetilstand og fejlmeddelelser

For at få en af følgende visninger skal du trykke kort på batteriets frigøringsknap.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af batteri, der falder på gulvet!
 • Sørg for, at du ved isat batteri efter tryk på frigøringsknappen bringer batteriet korrekt i indgreb igen i det anvendte produkt.
Ladetilstanden og evt. fejl vises også konstant, så længe det tilsluttede produkt er tændt.
Tilstand
Betydning
Fire (4) LED'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 100 % til 71 %
Tre (3) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 70 % til 51 %
To (2) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 50 % til 26 %
En (1) LED lyser konstant grønt
Ladetilstand: 25 % til 10 %
En (1) LED blinker langsomt grønt
Ladetilstand: < 10 %
En (1) LED blinker hurtigt grønt
Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet.
Hvis LED'en stadig blinker hurtigt efter opladning af batteriet, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt gult
Li-ion-batterier eller det dermed forbundne produktet er overbelastet, er for varmt, for koldt, eller der foreligger en anden fejl.
Bring produktet og batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur, og overbelast ikke produktet under anvendelsen.
Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED lyser gult
Li-ion-batteriet og det dermed forbundne produkt er ikke kompatible. Kontakt Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt rødt
Li-ion-batteriet er låst og kan ikke længere anvendes. Kontakt Hilti Service.

Visning om batteriets tilstand

Hvis du ønsker at aflæse batteriets tilstand, skal du holde frigøringsknappen inde i mere end tre sekunder. Systemet registrerer ingen potentielle funktionsfejl for batteriet som følge af misbrug som f.eks. nedstyrtning, perforeringer, eksterne varmeskader osv.
Tilstand
Betydning
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode grønt.
Batteriet kan fortsat benyttes.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter blinker én (1) lysdiode hurtigt gult.
Forespørgslen om batteriets tilstand kunne ikke afsluttes. Gentag proceduren, eller kontakt Hilti Service.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode rødt.
Hvis et tilsluttet produktet fortsat kan benyttes, er den resterende batterikapacitet under 50%.
Hvis et tilsluttet produktet ikke længere kan benyttes, er batteriet ved slutningen af sin levetid og skal udskiftes. Kontakt Hilti Service.

Tekniske data

Produktoplysninger

Rækkevidde linjer og skæringspunkt uden lasermodtager
≤ 40 m
(≤ 131 ft ‑ 3 in)
Rækkevidde linjer og skæringspunkt med lasermodtager
2 m … 65 m
(6 ft ‑ 7 in … 213 ft ‑ 3 in)
Selvnivelleringstid (typisk)
3 s
Selvnivelleringsområde (typisk)
±4,25°
Præcision
±3,0 mm på 10 m
(±0,12 in på 32 ft ‑ 10 in)
Linjetykkelse (typisk)
5 m (16,4")
2,5 mm
(0,10 in)
10 m (32,8")
4,0 mm
(0,16 in)
Laserklasse
Klasse 2, synlig, 510‑530 nm
Driftstid (typisk, alle linjer lyser)
B 22‑55
14 h ved 24 ℃
(14 h ved 75 ℉)
B 22‑85
24 h ved 24 ℃
(24 h ved 75 ℉)
Driftstid (typisk, kun vandrette eller lodrette linjer lyser)
B 22‑55
22 h ved 24 ℃
(22 h ved 75 ℉)
B 22‑85
32 h ved 24 ℃
(32 h ved 75 ℉)
Automatisk slukning (aktiveret efter)
1 h
Beskyttelsestype (gælder ikke for Nuron B 22-batteri)
IP 54
Gevind til stativ
BSW 5/8" | UNC1/4"
Stråledivergens
0,05... 0,08 mrad * 180 °
Gennemsnitlig udgangseffekt (PAE = tilgængelig laserudgangseffekt)
< 2 mW
For laserklasse 2 er grænseværdien for den tilgængelige laserudgangseffekt AEL klasse 2 = > 2 mW
Bølgelængde (λ)
510 nm … 530 nm
± 10 nm
Impulsvarighed (tp)
< 80 µs
Impulsfrekvens (f)
< 12 kHz
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01 uden batteri
1,29 kg
Mål (Længde x bredde x højde)
140 mm x 128 mm x 180 mm
(5,5 in x 5,0 in x 7,1 in)
Driftstilstandsindikator
Laserstråler og statusindikator Nuron B 22 batteri
Driftstemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Opbevaringstemperatur
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Batteri

Batteriets driftsspænding
21,6 V
Vægt, batteri
Se kapitlet "Bestemmelsesmæssig anvendelse"
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Batteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Forberedelse af arbejdet

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af utilsigtet ibrugtagning!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Faldsikring

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af nedfaldende værktøj og/eller tilbehør!
 • Anvend kun den Hilti -værktøjssikkerhedsline, som er beregnet til dit produkt.
 • Kontrollér værktøjssikkerhedslinens fastgørelsespunkt for mulige skader før hver brug.
Overhold nationale retningslinjer for opgaver i højden.
Brug kun en kombination af Hilti faldsikringen #2293133 og Hilti værktøjslinen #2261970 som nedstyrtningssikring for dette produkt.
 • Fastgør faldsikringen i monteringsåbningerne for tilbehør. Kontroller, at den sidder sikkert.
 • Fastgør den ene karabinhage på værktøjslinen til faldsikringen og den anden karabinhage til en bærende struktur. Kontrollér, at begge karabinhager sidder sikkert.
  Overhold brugsanvisningerne for Hilti faldsikringen og Hilti værktøjslinen.

Betjening

FORSIGTIG
Fare for personskader! Undlad at pege på andre personer med laserstrålen.
 • Kig aldrig direkte ind i laserens lyskilde. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet.
Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.

Aktivering af laserstråler

 1. Sæt valgkontakten på position Image alternative (til/frigjort).
  • De lodrette laserlinjer aktiveres.
 2. Tryk på knappen Linjetilstand gentagne gange, indtil den ønskede linjetilstand er indstillet.
  • Instrumentet skifter gentagne gange mellem driftstilstandene i følgende rækkefølge: Lodrette linjer, lodret sidelinje, vandret linje, lodrette og vandrette linjer.

Tilnærmelse af to punkter på afstand med finjusteringsanordningen

 1. Anbring instrumentet, så den nederste lodstråle befinder sig på midten af et referencekryds på gulvet.
 2. Drej finjusteringsknappen, indtil den lodrette laserstråle flugter det andet referencepunkt i det fjerne.

Indstilling af laserstråle til funktionen "Skrå linje"

 1. Sæt valgkontakten på position Image alternative (til/låst).
 2. Tryk på knappen Linjetilstand gentagne gange, indtil den ønskede linjetilstand er indstillet.
  I funktionen "Skrå linje" er pendulet låst, og laseren er ikke nivelleret.
  Laserstrålen/-strålerne blinker hvert 5. sekund.

Aktivering eller deaktivering af lasermodtagertilstand

Lasermodtagerens rækkevidde kan blive begrænset på grund af lasereffektens konstruktionsbetingede usymmetri og eventuelle generende eksterne lyskilder.
Arbejd på en af linjelaserens stærke sider, og undgå at arbejde i direkte lys for at opnå en optimal rækkevidde. De stærke sider er bagsiden, hvorpå batteriet er fastgjort, og den modsat liggende forside.
 1. Aktiver modtagertilstand ved at trykke på knappen Modtagertilstand. Laserstrålen blinker fem gange som bekræftelse.
 2. Tryk på knappen Modtagertilstand igen for at deaktivere modtagertilstanden igen.
  Når instrumentet slukkes, deaktiveres modtagertilstanden.

Deaktivering af laserstråler

 1. Sæt valgkontakten på position OFF .
  • Laserstrålen deaktiveres, og pendulet låses.
 2. Laserstrålen deaktiveres automatisk, når batteriet er tomt.

Anvendelseseksempler

Overførsel af højde

Image alternative

Konfiguration af elementbyggeriprofiler til ruminddeling

Image alternative
Image alternative

Lodret placering af rørledninger

Image alternative

Justering af varmeelementer

Image alternative

Justering af døre og vinduesrammer

Image alternative

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Blæs støv af laserudgangsvinduets glas. Berør ikke glasset med fingrene.
 • Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Brug en ren, tør klud til at rengøre kontakterne på produktet.
Pleje af Li-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke det fedt fra kontakterne, som er påført fra fabrikken.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for fejlfri funktion.
Anvend kun originale reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehørsdele af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Kontrol

Kontrol af lodpunkt

Image alternative
 1. Lav en gulvmarkering (et kryds) i et højt rum (f.eks. i en trappeopgang med en højde på 10 m).
 2. Sæt instrumentet på en plan og vandret flade.
 3. Tænd instrumentet, og frigør pendulet.
 4. Sæt instrumentet med den nederste lodstråle i centrum af det kryds, der er markeret på gulvet.
 5. Marker laserlinjernes øverste skæringspunkt på loftet.
 6. Drej instrumentet 90°.
  Den nederste røde lodstråle skal blive på krydsets centrum.
 7. Marker laserlinjernes øverste skæringspunkt på loftet.
 8. Gentag fremgangsmåden ved en drejning på 180° og 270°.
  Lav en cirkel på loftet med de 4 markerede punkter. Mål cirklens diameter D i millimeter eller tommer og rumhøjden RH i meter eller fod.
Image alternative
 1. Beregn værdien R.
  • Værdien R bør være mindre end 3 mm (det svarer til 3 mm ved 10 m).
  • Værdien R bør være mindre end 1/8".

Kontrol af laserstrålens nivellering

Image alternative
 1. Afstanden mellem væggene skal være mindst 10 m.
 2. Stil instrumentet på en plan og vandret flade, ca. 20 cm fra væggen (A), og ret laserlinjernes skæringspunkt mod væggen (A).
 3. Markér laserlinjernes skæringspunkt med et kryds (1) på væggen (A) og et kryds (2) på væggen (B).
 4. Stil instrumentet på en plan og vandret flade, ca. 20 cm fra væggen (B), og ret laserlinjernes skæringspunkt mod krydset (1) på væggen (A).
 5. Indstil højden af laserlinjernes skæringspunkt med de justerbare fødder, så laserlinjernes skæringspunkt passer med markeringen (2) på væggen (B). Sørg i den forbindelse for, at libellen befinder sig i centrum.
 6. Markér igen laserlinjernes skæringspunkt med et kryds (3) på væggen (A).
 7. Mål forskydningen D mellem kryds (1) og kryds (3) på væggen (A) (RL = rumlængde).
Image alternative
 1. Beregn værdien R.
  • Værdien R bør være mindre end 3 mm.
  • Værdien R bør være mindre end 1/8".

Kontrol af retvinklethed (vandret)

 1. Anbring instrumentet med den nederste lodstråle på centrum af et referencekryds midt i rummet med en afstand på ca. 5 m til væggene.
 2. Markér alle 4 skæringspunkter på de fire vægge.
 3. Drej instrumentet 90°, og kontrollér, at skæringspunktets midtpunkt rammer det første referencepunkt (A).
 4. Markér hvert nyt skæringspunkt, og må den pågældende forskydning (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Beregn forskydningen R (RL = rumlængde).
  • Værdien R bør være mindre end 3 mm eller 1/8".

Kontrol af den lodrette linjes nøjagtighed

Image alternative
 1. Anbring instrumentet i en højde på 2 m (pos. 1).
 2. Tænd instrumentet.
 3. Anbring den første måltavle T1 (lodret) i en afstand af 2,5 m fra instrumentet og i samme højde (2 m), så den lodrette laserstråle rammer tavlen, og markér denne position.
 4. Anbring nu den anden måltavle T2 2 m under den første måltavle, så den lodrette laserstråle rammer tavlen, og markér denne position.
 5. Markér position 2 på den modsatte side af testopbygningen (spejlvendt) på laserlinjen på gulvet med en afstand på 5 m til instrumentet.
 6. Sæt nu instrumentet på den netop markerede position (pos. 2) på gulvet.
 7. Juster laserstrålen, så den rammer måltavlen T1 og den derpå markerede position.
 8. Markér den nye position på måltavlen T2.
 9. Aflæs afstanden D for begge markeringer på måltavlen T2.
  Hvis forskellen D er større end 3 mm, skal instrumentet indstilles på et Hilti -reparationsværksted.

Hilti Service for måleteknik

Hilti Service for måleteknik foretager kontrollen og udfører i tilfælde af afvigelse en ny kontrol og sørger for, at måleværktøjet igen opfylder specifikationerne. Opfyldelse af specifikationerne på kontroltidspunktet bekræftes skriftligt ved hjælp af servicecertifikatet. Det anbefales:
 • At vælge et egnet kontrolinterval afhængigt af brugen.
 • At foretage en kontrol af produktet efter en usædvanlig belastning af produktet, før vigtige opgaver, dog mindst én gang om året skal Hilti Service for måleteknik.
Kontrollen udført af Hilti Service for måleteknik fritager ikke brugeren for at skulle kontrollere måleværktøjet før og under anvendelsen.

Transport og opbevaring

Transport af batteridrevne værktøjer og batterier
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring af batteridrevne værktøjer og batterier
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Vær opmærksom på batteriets statusindikator ved alle fejl. Se kapitel Li-ion-batteriets indikatorer .
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Batteriets lysdioder viser ingenting
Batteriet er defekt.
 • Kontakt Hilti Service.
Batteriet aflades hurtigere end normalt.
Meget lav omgivende temperatur.
 • Lad batteriet varme langsomt op til rumtemperatur.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt klik.
Holdetappen på batteriet er snavset.
 • Rengør låsetappen, og sæt batteriet i igen.
Kraftig varmeudvikling i produktet eller batteriet.
Elektrisk defekt
 • Sluk omgående produktet, tag batteriet ud, hold øje med det, lad det køle af, og kontakt Hilti Service.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for klasse B digitalt udstyr, jf. afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i beboelsesinstallationer. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionsbogen, kan det medføre skadelige forstyrrelser af radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at forstyrrelser ikke kan opstå i specifikke installationer. Hvis dette produkt medfører forstyrrelse af radio- eller tv-modtagere, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for produktet, opfordres brugeren til at forsøge at eliminere forstyrrelserne ved hjælp af følgende foranstaltninger:
 • Drej eller flyt modtagerantennen.
 • Forøg afstanden mellem instrumentet og modtageren.
 • Tilslut instrumentet til en anden stikkontakt eller strømkreds end den, modtageren er sluttet til.
 • Søg råd og vejledning hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
Produktet opfylder paragraf 15 i FCC‑bestemmelserne og RSS-210 fra ISED.
For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
 • Dette instrument må ikke udsende skadelig stråling.
 • Instrumentet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.
Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende instrumentet.

Yderligere oplysninger

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Taiwan.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
BeskrivelseHilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på:www.hilti.group
Sikkerhed
 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
 • Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
I tilfælde af et batteri, som ikke lader sig afkøle, som ryger, eller som brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.