Sprog

DWP 10

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Symboler

Symboler i denne dokumentation
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Symboler på produktet
Image alternative Læs brugsanvisningen
Image alternative Maks. driftstryk
Image alternative Påfyldningsmængde
Image alternative CE-kontrolnummer

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Vandtilførselsapparat
  DWP 10
  Generation:
  01
  Serienummer :

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produktet.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på sikkerhedsventilen.
 • Børn og unge må ikke anvende dette produkt.
 • Påfyld aldrig brintoverilte eller andre iltafgivende midler.
 • Ved kontakt med vandtrykbeholderens materialer kan der forekomme eksplosionsagtige trykstigninger.
 • Kontrollér, at vandtilførselsapparatet ikke opvarmes over den maksimale driftstemperatur.
 • Hvis det opvarmes over den maksimale driftstemperatur, kan eksplosionsagtige trykstigninger forekomme.
 • Hold altid øje med manometret på pumper for ikke at overskride det maksimale driftstryk.
 • Tøm beholderen hver dag efter brug.
 • Efterlad aldrig rester i beholderen.
 • Opbevar produktet tørt og utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Beholder
 2. Indikator for påfyldningsmængde
 3. Stikdorn
 4. Manometer
 5. Sikkerhedsventil
 6. Pumpe
 7. Slangestiknippe med kuglehane
 8. Slange
 9. Slangestikkobling
 10. Udblæsningsåbning

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en vandtrykbeholder til udbringning af køle- og skyllemidler på boremaskiner, betonsave og vinkelslibere. Til dette anvendes sædvanligvis vand.

Potentiel forkert brug

Dette produkt egner sig ikke til:
 • Brandfarlige væsker
 • Brintoverilte og lignende iltafgivende midler
 • Ætsende stoffer (bestemte desinfektions- og imprægneringsmidler, syrer, lude)
 • Ammoniakholdige væsker
 • Opløsningsmidler og opløsningsmiddelholdige væsker
 • Træge, klæbrige eller restdannende væsker (maling, fedt)
 • Anvendelse på fødevareområdet
Dette produkt må under ingen omstændigheder anvendes:
 • sammen med eksterne trykkilder
 • til lagring og opbevaring af væsker
 • som øjenbad

Leveringsomfang

Beholder med pumpe, slange med tilslutninger, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tekniske data

Beholderen er fremstillet af stål med polyesterbelægning.
Egenvægt
5,2 kg
Samlet indhold
13 ℓ
Maks. påfyldningsmængde
10 ℓ
Teknisk restmængde
0,03 ℓ
Maks. driftstryk
6 bar
Maks. driftstemperatur
40 ℃

Forberedelse af arbejdet

Samling af vandtilførselsapparat

Image alternative
 1. Før du samler apparatet, skal du kontrollere, at beholderen, pumpen og slangen er intakte.
 2. Sæt slangen på udgangsåbningen [1].
 3. Pump det tomme vandtilførselsapparat op til 2 bar [2].
  • Trykket må ikke falde mere end 0,5 bar i løbet af 30 minutter!
 4. Træk i sikkerhedsventilens røde knap for at kontrollere dette [3].
  • Trykket skal frigøres.

Opfyldning af vandtilførselsapparat

Image alternative
 1. Fyld vand i beholderen [1].
 2. Kontrollér påfyldningsniveauet på slangen [2].
 3. Før den gennemsigtige slange flere gange op og ned i beholderen [3].
  • Væskespejlet i slangen og beholderen udlignes. Væskespejlet, som kan ses i slangen, svarer til påfyldningsniveauet i beholderen, som du kan aflæse på skalaen.

Forberedelse af vandtilførselsapparat

Image alternative
 1. Skru pumpen i beholderen [1].
 2. Tryk pumpegrebet ned, og drej det med uret [2].
  • Pumpegrebet er frigjort.
 3. Bring trykket i beholderen [3] op på ca. 2 bar.
  • Det maksimale tryk må ikke overskride 6 bar (rød streg på manometret). Hvis den maksimale tryk overskrides, aktiveres sikkerhedsventilen og lukker overtrykket ud.
 4. Tryk pumpegrebet ned, og drej det mod uret.
  • Pumpegrebet er låst.

Brug

Image alternative
 1. Forbind vandtrykbeholderens stikkobling med stikniplen [1].
 2. Betjen kuglehanen.
  • Væsketilførslen begynder.
  • Væskemængden kan reguleres via kuglehanen.
 3. Pump efter, hvis trykket falder under 1 bar [2].
 4. Hvis beholderen er tom, skal den fyldes op.

Efter brug

Image alternative
 1. Træk op i sikkerhedsventilens røde knap, indtil beholderen er trykløs.
 2. Luk kuglehanen, og adskil stikkobling og stiknippel [1].
 3. Lås pumpegrebet.
 4. Skru pumpen ud af beholderen.
 5. Tøm det resterende vand ud af beholderen.
 6. Tør vandtilførselsapparatet af med en fugtig klud.
 7. Vikl slangen omkring beholderen, og sæt stikkoblingen på vandtilførselsapparatets stikdorn [2].
 8. Opbevar vandtilførselsapparatet på et tørt og frostfrit sted beskyttet mod solstråler i forbindelse med tørring og opbevaring.

Vedligeholdelse og pleje

Pleje- og vedligeholdelsesarbejde

Image alternative
 1. Kontrollér apparatet regelmæssigt.
  • Vi anbefaler en udvendig kontrol hvert 2. år og en indvendig kontrol hvert 5. år samt en styrkeprøve udført af en fagmand hvert 10. år.
 2. Adskil pumpen [1], og smør O-ringen [a] og manchetten [b] med fedt.
 3. Udfør altid dette vedligeholdelsesarbejde efter 50 ganges brug, dog mindst én gang om året!
  Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejltabel

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der opbygges ikke noget tryk i vandtilførselsapparatet
Pumpen er ikke skruet fast
 • Skru pumpen ordentligt i.
O-ringen på pumpen er defekt
 • Få maskinen repareret af Hilti Service.
Manchetten er defekt
 • Få maskinen repareret af Hilti Service.
Der trænger væske ud af pumpen øverst
Ventilskiven er tilsmudset eller defekt
 • Rengør ventilskiven, eller lad Hilti Service reparere apparatet.
Sikkerhedsventilen udløses for tidligt
Sikkerhedsventilen er defekt
 • Få instrumentet repareret af Hilti Service.
Manometret viser ikke noget beholdertryk
Manometret er defekt
 • Få maskinen repareret af Hilti Service.

Bortskaffelse

Image alternative Dette produkt må ikke bortskaffes som almindeligt affald!
Hilti produkter er i vid udstrækning fremstillet af genvundne materialer. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.

Producentinformation

Produkterne HILTI DWP10 i serien 3585 opfylder kravene i Rådets direktiv 2014/68/EU om trykbærende udstyr og er CE-mærkede.
Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.