Sprog

TE DRS‑B

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Brug støvmaske

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Støvsugermodul
  TE DRS‑B
  Generation
  01
  Serienummer

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

 • Læs før ibrugtagning og følg brugsanvisningerne til og de sikkerhedsrelevante oplysninger om systemprodukterne.
 • Brug kun modulet i forbindelse med de i billede 1 nævnte elværktøj, i modsat fald er der fare for personskader.
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
 • Produktet er beregnet til professionel brug. Produktet må kun serviceres og repareres af autoriseret, trænet personale! Dette personale skal især informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine.
 • Det er vigtigt at være opmærksom og have fokus på, hvad man laver, samt at bruge produktet fornuftigt. Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
 • Ved bearbejdning kan materialet splintres. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legemet og øjnene. Brug beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm og høreværn under brugen af produktet.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.
 • Opsugning af vand er ikke tilladt.
 • Støv, der dannes ved slibning, skæring og boring, kan indeholde farlige kemikalier. Nogle eksempler er: Bly eller maling på blybasis; Tegl, beton og andre murværksprodukter, natursten og andre silikatholdige produkter; Bestemte træsorter som eg, bøg og kemisk behandlet træ; Asbest eller asbestholdige materialer. Bestem eksponeringen for brugeren og omkringstående personer ved hjælp af fareklassen for de materialer, der arbejdes på. Træf de nødvendige foranstaltninger for at holde eksponeringen på et sikkert niveau, f.eks. ved at bruge et støvopsamlingssystem eller brug af et passende åndedrætsværn. Generelle foranstaltninger til at reducere eksponeringen omfatter bl.a.:
 • Arbejde i et godt ventileret område,
 • Undgå længere tids kontakt med støv,
 • Lede støv bort fra ansigt og krop,
 • Bruge beskyttende beklædning og vaske eksponerede områder med vand og sæbe.
 • Anvend så vidt muligt en passende støvudskiller anbefalet af Hilti til det pågældende formål.
 • Anvend en antistatisk sugeslange for at undgå elektrostatisk opladning.
 • Kontroller, at adapteren og værktøjsholderens udvendige overflader er fri for olie og fedt. Hvis støvsugermodul TE DRS-B monteres med olieindsmurte og/eller fedtede dele, kan støvsugermodulet TE DRS-B falde af. Fjern olie og fedt fra adapteren og værktøjsholderens udvendige overflader med en klud.
 • Pas på, at modulet ikke bliver for varmt. Ved temperaturer over 80° C smelter materialet.
 • Anvend ikke modulet til at bære eller føre systemet. Anvend de dertil beregnede greb på elværktøjet.
 • Hold ikke elværktøjet på sugehovedet under brugen.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Sugekonsol
 2. Vinkelarm
 3. Adapter Y
 4. Adapter S
 5. Sugehoved kort
 6. Sugehoved langt

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er et støvsugermodul, der anvendes som tilbehør i forbindelse med Hilti mejselhamre og støvudskiller.

Leveringsomfang

Sugekonsol, vinkelarm, adapter S, adapter Y, sugehoved kort, sugehoved langt, brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data


Sugehoved langt
Sugehoved kort
Vægt
≤ 590 g
≤ 440 g
Mål (L × B × H)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Værktøjstype
Spidsmejsel, fladmejsel, mejselværktøj
Spidsmejsel, fladmejsel, mejselværktøj
Værktøjslængde
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Betjening

Montering af støvsugermodulet

Den frie værktøjslængde, der rager ud af sugehovedet, må ikke være længere end 125 mm og ikke kortere end 30 mm. Derved sikres optimal støvudsugning.
Det er kun tilladt at anvende de spidsmejsler, fladmejsler og mejselværktøjer, der er vist på billede 2.
Kontroller, at der ikke er isat et indsatsværktøj i elværktøjet ved monteringen.
Image alternative
 1. Vælg den rigtige adapter, og sæt adapteren i til anslag på værktøjsholderen.
 2. Åbn vinkelarmen på sugekonsollen.
 3. Sæt sugekonsollen med åbnet vinkelarm på adapteren til anslag.
 4. Luk vinkelarmen.
 5. Vælg det rigtige sugehoved til værktøjslængden.
 6. Sæt sugehovedet på sugekonsollen.
  Denne enhed kan også opbevares og transporteres i monteret og sammenfoldet tilstand i kufferten/æsken.
 7. Fjern en eventuel støvbeskyttelsesmanchet fra indsatsværktøjet, og anvend indsatsværktøjet.
  Overhold i den forbindelse elværktøjets brugsanvisning.
 8. Forbind støvudskilleren og støvsugermodulet.

Afmontering af støvsugermodulet

 • Modulet afmonteres ved at følge beskrivelsen for montering i omvendt rækkefølge.
  Afmonter altid sugehovedet ved at trække i den forstærkede endering på sugehovedet.

Anvendelse

ADVARSEL
Fare for personskader, hvis støvsugermodulet falder ned. Hvis vinkelarmen er ikke er lukket korrekt, kan støvsugermodulet falde ned.
 • Kontroller, at vinkelarmen er lukket.
Overhold brugsanvisningen til støvudskilleren. Tøm støvudskilleren regelmæssigt.
 1. Tilslut støvudskilleren, og tænd den.
 2. Tænd for elværktøjet.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af modulet

Anvend ikke olie, fedt eller rengøringsmidler.
Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 1. Fjern fastsiddende snavs, og kontroller, om sugekonsollens sugeåbning er fri for støvrester.
 2. Rengør modulet regelmæssigt med koldt vand.
 3. Rengør adapteren regelmæssigt indvendigt for fedt og støvrester.

Vedligeholdelse

 • Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på produktet og tilbehøret for beskadigelse og alle betjeningselementer for fejlfri funktion. Brug aldrig produktet, hvis dele er beskadiget, eller hvis betjeningselementerne ikke fungerer korrekt.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Overdreven støvudvikling.
Støvudskiller fuld.
 • Tøm støvudskilleren.
Sugehoved defekt.
 • Skift sugehoved.
Tilstoppet udsugningskanal.
 • Rengør udsugningskanalen.
Frie værktøjslængder over 125 mm.
 • Anvend et kortere indsatsværktøj eller et langt sugehoved.
Støvsugermodulet TE DRS-B falder af
Støvsugermodulet er ikke korrekt monteret.
Adapteren og værktøjsholder er fedtet ind i olie eller fedt.
 • Fjern olie og fedt fra adapteren og værktøjsholderens udvendige overflader med en klud.
Spændemekanisme beskadiget.
 • Udskift spændemekanismen (vinkelarm og spændebånd).
Forkert adapter valgt.
 • Vælg den rigtige adapter.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Image alternative
Yderligere oplysninger vedrørende betjening, teknik, miljø og recycling finder du under følgende link: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Dette link finder du også som QR-kode sidst i brugsanvisningen.