Sprog

DC-EX 125/5"M

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler

Derudover anvendes følgende symboler:
Image alternative Brug beskyttelsesbriller under arbejdet med maskinen.
Image alternative Brug høreværn under arbejdet med maskinen.
Image alternative Brug beskyttelseshandsker under arbejdet med maskinen.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Afskærmning
  DC-EX 125/5"M
  Generation:
  01
  Serienummer:

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger i denne dokumentation og sikkerhedsanvisningerne for de godkendte maskiner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på.
 • Brug åndedrætsværn, som fjerner det reststøv, der opstår ved arbejdet, fra ansigt og luftveje.
 • Anvend altid sidegrebet til den dertil godkendte Hilti maskine, også selv om beskyttelsesafskærmningen er monteret.
 • Brug beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Forbindelsesstykke
 2. Låsekontakt
 3. Frontclips
 4. Glidesko med markering til skærepositionering
 5. Falle
 6. Glideslæde
 7. Kørehjul
 8. Dæksel
 9. Rotationsretningspil
 10. Monteringssted til sidegreb
 11. Bagplade
 12. Glideslæde
 13. Positionsmarkering til tilpasning til vinkelsliber
 14. Dybdestopskala
 15. Spændeskrue
 16. Rotationsretningsangivelse Drejepositionering Vinkelsliber

Notskæringsadaptersæt

Image alternative
 1. Adapter
 2. Afstandsskive 3 mm
 3. Afstandsskive 6 mm
 4. Brækjern

Bestemmelsesmæssig anvendelse

DC‑EX 125/ 5" M notskæringshætten anvendes ved skæring og rilning i mineralske underlag, især murværk, med 125 mm / 5" skiver sammen med en Hilti støvsuger. Notskæringshætten DC‑EX 125/ 5" M må anvendes kun til vinkelsliberne AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S og AG 125-19SE uden brug af vand.

Leveringsomfang

1 afstandsadapter, 3 afstandsskiver (3 mm / 0,1"), 2 afstandsskiver (6 mm / 0,2"), brækjern
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller online på adressen www.hilti.com .

Tekniske data

Tekniske data


DC-EX 125/5"M
Vægt
1,35 kg
Skivediameter
125 mm
Skærebredde ved dobbeltskiver
25 mm
Maks. skæredybde
28 mm

Diamantskæreskiver


Diamantskæreskive
Anvendelse
Skæring, rilning
Kort betegnelse
DC‑D
Underlag
mineralsk

Ibrugtagning

Montering af beskyttelsesafskærmning

Image alternative
 1. Sæt beskyttelsesafskærmningen på spindelhalsen, så de to trekantmarkeringer på beskyttelsesafskærmningen og maskinen står over for hinanden.
 2. For at bringe beskyttelsesafskærmningen i den ønskede arbejdsstilling skal du svinge maskinen radialt og samtidig betjene palen på vinkelsliberen.
  • Palen går hørbart i indgreb.

Åbning af beskyttelsesafskærmning

Image alternative
 1. Tryk på fallen.
 2. Åbn frontclipsen.
 3. Aktivering af låsekontakten.
 4. Åbn beskyttelsesafskærmningen.

Montering af diamantskæreskive til notskæringsopgaver

Til dette må Kwick-Lock ikke anvendes.
Til dette formål skal du bruge notskæringsadaptersættet, der fås som ekstratilbehør.
Image alternative
 1. Fjern holdeflangen til spindelen.
 2. Skru adapteren på spindelen, og spænd den fast.
 3. Sæt en diamantskæreskive på i den angivne rotationsretning.
 4. Sæt afstandsringene til den ønskede rillebredde på.
 5. Sæt en diamantskæreskive på i den angivne rotationsretning.
 6. Skru spændemøtrikken på, og spænd den fast med spændenøglen.
 7. Luk afskærmningen.

Montering af diamantskæreskive

Image alternative
 1. Sæt spændeflangen på spindlen.
 2. Sæt den første diamantskæreskive på spændeflangen.
  Overhold den foreskrevne rotationsretning.
 3. Skru Kwik-Lock -hurtigspændemøtrikken, indtil skæreskiven sidder fast.
 4. Luk afskærmningen.

Indstilling af dybde

 1. Løsn låseskruen.
 2. Tryk bagpladen i den ønskede position.
  • Gruppen vises på skalaen.
 3. Skru låseskruen fast.

Neddykningsfunktion

 1. Sæt glideslæden på emnet.
 2. Tænd maskinen.
 3. Før skæreskiven ind i emnet.
  Med låseskruen kan du sætte neddykningsfunktionen ud af drift.

Montering af sidegreb

Image alternative
 • Monter sidegrebet på den ønskede side.

Betjening

Væg- og hjørnetilgængelighed

Image alternative
 1. Aktivering af låsekontakten.
 2. Åbn frontclipsen mere end 180°.

Markeringer af skæreposition

Markeringen 1 angiver positionen af den indvendige skæreskive eller enkeltskiven.
Markeringen 2 angiver den maksimalt mulige skærebreddeposition for den anden skive.

Afmontering af værktøj

Image alternative
 1. Åbn beskyttelsesafskærmningen.
 2. Løsn spændemøtrikken.
 3. Fjern diamantskæreskiven.
 4. Fjern afstandsringene.
 5. Fjern diamantskæreskiven.
 6. Løsn adapteren med spændenøglen.
 7. Tryk på klinken på vinkelsliberen.
 8. Drej afskærmningen radialt, indtil afskærmningen kan tages af maskinen.

Afbrækning af laske

Image alternative
 • Bræk lasken af.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.