Sprog

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes sammen med et symbol:
Image alternative FARE! Står ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
Image alternative ADVARSEL! Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
Image alternative FORSIGTIG! Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Omdrejning pr. minut
Image alternative Omdrejning pr. minut
Image alternative Nominelt omdrejningstal
Image alternative Diameter
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)

Symboler i illustrationer

Illustrationerne i denne manual er medtaget for at give en bedre forståelse af produktet og kan afvige fra den faktiske version:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige figurer i begyndelsen af brugsanvisningen.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinenes rækkefølge og kan afvige fra nummereringen af arbejdstrinene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af det beskrevne produkt og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Notér betegnelsen og serienummeret på typeskiltet i den efterfølgende tabel.
 • Angiv altid disse oplysninger, når du kontakter vores forhandlere eller servicecentre med spørgsmål vedrørende produktet.
  Produktoplysninger
Produktoplysninger
Vinkelsliber
DCG 230-DB
Generation
01
Serienummer

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsafsnittet i det følgende kapitel indeholder alle generelle sikkerhedsanvisninger vedrørende elværktøj, og i henhold til gældende bestemmelser skal disse anføres i brugsanvisningen. Der kan således forekomme anvisninger, der ikke er relevante for denne maskine.

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) og batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehørsdele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette . Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.

Generelle sikkerhedsanvisninger for slibning, sandpapirslibning, arbejde med trådbørster, polering og skæring:

 • Anvend ikke tilbehør, som ikke er specielt beregnet til dette elværktøj og anbefalet af producenten. Kun hvis du kan montere tilbehøret på elværktøjet, er maskinen sikker at bruge.
 • Indsatsværktøjets tilladte omdrejningstal skal være mindst lige så højt som det maksimale omdrejningstal angivet på elværktøjet. Tilbehør, der roterer hurtigere end det tilladte omdrejningstal, kan gå i stykker og slynge dele ud.
 • Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal svare til de mål, der er angivet for elværktøjet. Forkert dimensionerede indsatsværktøjer kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt.
 • Indsatsværktøjer med gevindindsats skal passe præcist på slibespindelens gevind. Ved indsatsværktøjer, som er monteret med flange, skal indsatsværktøjets huldiameter passe til flangens holdediameter. Indsatsværktøjer, som ikke fastgøres præcist på elværktøjet, roterer ujævnt, vibrerer utrolig kraftigt og kan medføre, at man mister kontrollen over værktøjet.
 • Anvend aldrig beskadigede indsatsværktøjer. Kontrollér hver gang før brug indsatsværktøjer såsom slibeskiver for slagmærker og revner, slibetallerkner for revner, slid eller alvorlige skader, samt trådbørster for løse eller brækkede tråde. Hvis elværktøjet eller indsatsværktøjet falder på gulvet, skal du kontrollere, om det er blevet beskadiget, eller anvende et intakt indsatsværktøj. Når du har kontrolleret og isat indsatsværktøjet, skal du og personer i nærheden blive uden for det roterende indsatsværktøjs fareområde og lade elværktøjet køre med maksimalt omdrejningstal i ét minut. Beskadigede indsatsværktøjer brækker for det meste i løbet af denne testperiode.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug ansigtsmaske, øjenværn eller beskyttelsesbriller afhængigt af opgaven. Brug så vidt muligt støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, som beskytter dig imod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes imod flyvende fremmedlegemer, som opstår i forbindelse med forskellige opgaver. Støvmaske og åndedrætsværn skal bortfiltrere det støv, der opstår i forbindelse af den konkrete opgave. Hvis du udsættes for et højt støjniveau igennem længere tid, kan det medføre nedsat hørelse.
 • Sørg for, at andre personer opholder sig i sikker afstand af dit arbejdsområde. Alle, som befinder sig i arbejdsområdet, skal bære personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra emnet eller beskadigede indsatsværktøjer kan slynges ud og medføre personskader også uden for det direkte arbejdsområde.
 • Hold netkablet væk fra roterende indsatsværktøjer. Hvis du mister kontrollen over elværktøjet, kan netkablet blive skåret over eller fanges af værktøjet, så din hånd eller arm kommer ind i det roterende indsatsværktøj.
 • Læg aldrig elværktøjet fra dig, før indsatsværktøjet er standset helt. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med overfladen på fralægningsstedet, hvilket kan medføre, at du mister kontrollen over elværktøjet.
 • Lad ikke elværktøjet køre, mens du bærer det fra et sted til et andet. Dit tøj kan ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj blive grebet, hvorved indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop.
 • Rengør regelmæssigt elværktøjets ventilationsåbninger. Motorblæseren trækker støv ind i huset, og en stor ophobning af metalstøv kan indebære elektriske risici.
 • Anvend ikke elværktøjet i nærheden af brændbare materialer. Gnister kan antænde disse materialer.
Tilbageslag og tilhørende sikkerhedsanvisningerTilbageslag er en pludselig reaktion som følge af et fastsiddende eller blokeret roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive, slibetallerken, trådbørste etc. Fastklemning eller blokering medfører et omgående stop af det roterende værktøj. Derved accelereres et ukontrolleret elværktøj modsat indsatsværktøjets rotationsretning ved blokeringsstedet.
Når eksempelvis en slibeskive sætter sig fast i et emne eller blokeres, kan den kant af slibeskiven, som arbejder sig ned i emnet, blive hængende og derved brække slibeskiven eller forårsage et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod brugeren eller væk fra denne, alt efter skivens rotationsretning ved blokeringsstedet. Slibeskiven kan også brække i den forbindelse.
Et tilbageslag er resultatet af ukorrekt eller fejlagtig brug af elværktøjet. Det kan forhindres ved at træffe passende forholdsregler som beskrevet i det følgende.
 • Hold elværktøjet godt fast, og indtag en position med krop og arme, hvor du kan absorbere eventuelle tilbageslag. Anvend altid det ekstra håndtag, hvis et sådant findes, for at have den størst mulige kontrol over tilbageslag eller reaktionsmomenter ved opstart. Brugeren kan ved at træffe egnede forholdsregler absorbere tilbageslag og reaktionsmomenter.
 • Anbring aldrig dine hænder i nærheden af roterende indsatsværktøjer. Indsatsværktøjet kan i tilfælde af et tilbageslag bevæge sige hen over din hånd.
 • Undgå at anbringe din krop i det område, hvor elværktøjet bevæges ved tilbageslag. Tilbageslaget bevæger elværktøjet i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse ved blokeringsstedet.
 • Vær særlig forsigtig ved hjørner, skarpe kanter osv. Undgå, at indsatsværktøj slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har en tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det preller af. Dette medfører, at du mister kontrollen eller oplever tilbageslag.
 • Anvend ikke savkæde eller fortandet savklinge. Sådanne indsatsværktøjer forårsager ofte tilbageslag eller er ofte skyld i, at brugeren mister kontrollen over elværktøjet.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Spindellåseknap
 2. Gevindbøsning til håndgreb
 3. Opbevaringstap
 4. Afbryder on/off
 5. Frigøringsgreb (til drejelige håndgreb)
 6. Sidegreb
 7. Spændenøgle
 8. Hurtigspændemøtrik Kwik lock
 9. Skæreskive / Skrubbeskive
 10. Beskyttelsesafskærmning
 11. Kodetap
 12. Spindel
 13. Spændegreb
 14. Justerskrue

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en håndført elektrisk vinkelsliber. Den er beregnet til skæring og skrubning af metalliske og mineralske materialer uden anvendelse af vand. Den må kun anvendes til tørslibning/-skæring.

Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet.
 • Skæring, rilning og skrubslibning af mineralske materialer er kun tilladt ved anvendelse af passende beskyttelsesafskærmning (fås som ekstratilbehør).

 • Generelt anbefales det at anvende en støvudsugningsskærm sammen med en egnet Hilti -støvsuger ved bearbejdning af mineralske underlag som beton eller sten. Denne beskytter brugeren og forlænger maskinens og indsatsværktøjets levetid.

Leveringsomfang

Vinkelsliber, sidegreb, beskyttelsesafskærmning, hurtigspændemøtrik Kwik lock , spændenøgle, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller online på adressen www.hilti.com

Drejeligt håndgreb

For at kunne arbejde sikkert og afslappet i enhver position kan håndgrebet drejes 90° til venstre og højre.

Startstrømsbegrænsning

Den elektroniske startstrømsbegrænsning reducerer startstrømmen, så netsikringen ikke udløses. På den måde undgår du, at vinkelsliberen pludselig starter.

Active Torque Control (ATC)

Elektronikken registrerer en potentiel fastklemning af skiven og forhindrer takket være frakobling af maskinen, at spindlen drejer videre.
Når ACT-systemet er blevet udløst, sætter du maskinen i drift igen. Det gør du ved først at løsne afbryderen og derefter trykke på den igen.
Ved fejl på ATC-systemet kører elværktøjet kun med meget nedsat omdrejningstal og drejningsmoment. Få maskinen repareret af Hilti Service.

Genstartspærre

Maskinen starter ikke automatisk efter et strømsvigt ved låst afbryder. Afbryderen skal først løsnes og derefter trykkes ind igen.

Støvskærm (skæring) DC-EX 230/9" med styreslæde (tilbehør)

Image alternative
Skærearbejde i mineralske materialer skal altid udføres med en støvskærm og en styreslæde.
FORSIGTIG Det er ikke tilladt at bearbejde metal med denne afskærmning.

Beskyttelsesafskærmning med dækblik

Image alternative
Til skrubning med lige skrubbeskiver og til skæring med skæreskiver ved bearbejdning af metalliske materialer skal beskyttelsesafskærmningen med dækblik anvendes.

Forbrugsstoffer

Der må kun anvendes kunstharpiksbundne fiberarmerede skiver til maks. Ø 230 mm, som er godkendt til et omdrejningstal på mindst 6.500/min og en omfangshastighed på 80 m/s.
Skivetykkelsen må højst være 8 mm.
VIGTIGT! Anvend altid beskyttelsesafskærmningen med dækblik eller en helt lukket beskyttelsesafskærmning ved skæring og rilning med skæreskiver.
Skiver

Anvendelse
Kort betegnelse
Underlag
Abrasiv skæreskive
Skæring, rilning
AC‑D
metallisk
Diamantskæreskive
Skæring, rilning
DC‑D
mineralsk
Abrasiv skrubbeskive
Skrubning
AG-D
metallisk
Tilknytning af skiverne til det udstyr, der skal anvendes
Pos.
Udstyr
AC‑D
AG-D
DC‑D
A
Beskyttelsesafskærmning

X
X
B
Beskyttelsesafskærmning med dækblik
X

X
C
Skæreafskærmning DC-EX 230/9"


X
D
Sidegreb
X
X
X
E
Bøjlegreb DC BG (tilbehør til D)
X
X
X
F
Hurtigspændeflange Kwik lock
X
X
X

Tekniske data

Vinkelsliber

Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.
Angivelserne gælder for en nominel spænding på 230 V. Ved afvigende spændinger og landespecifikke udførelser kan angivelserne variere. Maskinens nominelle spænding og frekvens samt nominelle effekt og nominelle strøm fremgår af typeskiltet.
Nominel effekt
2.400 W
Nominelt strømforbrug (CH)
2.200 W
Nominelt omdrejningstal
6.500/min
Maks. skivediameter
230 mm
Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01/2003
6,8 kg
Gevinddrevspindel
M14
Gevindlængde
18 mm

Støjinformation og vibrationsværdier beregnet iht. EN 60745

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 60745-2-3
Lydeffektniveau (LWA)
101 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
90 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier (vektorsum i tre retninger), beregnet iht. EN 60745-2-3Andre anvendelsesformål, f.eks. skæring, kan medføre andre vibrationsværdier.
Overfladeslibning med vibrationsreduceret greb (ah,AG)
5,0 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²

Ibrugtagning

FORSIGTIG
Fare for personskader Indsatsværktøjet kan være meget varmt eller have skarpe kanter.
 • Brug beskyttelseshandsker i forbindelse med montering, afmontering, indstilling og fejlafhjælpning.

Montering af sidegreb

 • Skru sidegrebet fast på et af de dertil beregnede gevindbøsninger.

Beskyttelsesafskærmning og beskyttelsesafskærmning med dækblik

 • Læs monteringsvejledningen for den pågældende beskyttelsesafskærmning.

Montering af beskyttelsesafskærmning eller beskyttelsesafskærmning med dækblik

Kodetappen på beskyttelsesafskærmningen sikrer, at det kun er muligt at montere en beskyttelsesafskærmning, der passer til maskinen. Desuden forhindrer kodetappen, at beskyttelsesafskærmningen falder ned på værktøjet.
Image alternative
 1. Løsn spændegrebet.
 2. Sæt beskyttelsesafskærmningen med kodetappen i kodenoten på maskinhovedets spindelhals.
 3. Drej beskyttelsesafskærmningen til den nødvendige position.
 4. Luk spændegrebet for at spænde beskyttelsesafskærmningen fast.
  Beskyttelsesafskærmningen er allerede indstillet til den korrekte spændediameter med justeringsskruen. Hvis beskyttelsesafskærmningen ikke er spændt godt nok, kan spændekraften øges ved at stramme justerskruen lidt.

Justering af beskyttelsesafskærmning eller beskyttelsesafskærmning med dækblik

Image alternative
 1. Løsn spændegrebet.
 2. Drej beskyttelsesafskærmningen til den nødvendige position.
 3. Luk spændegrebet for at spænde beskyttelsesafskærmningen fast.

Afmontering af beskyttelsesafskærmning og beskyttelsesafskærmning med dækblik

 1. Løsn spændegrebet.
 2. Drej beskyttelsesafskærmningen, indtil kodetappen passer med kodenoten, og tag afskærmningen af.

Montering og afmontering af indsatsværktøj

FORSIGTIG
Fare for personskader Indsatsværktøjet kan være varmt.
 • Brug beskyttelseshandsker ved skift af indsatsværktøjet.
Diamantskiver skal udskiftes, så snart skære- eller slibeydelsen falder mærkbart. Generelt er dette tilfældet, når diamantsegmenternes højde er lavere end 2 mm (1/16").
Andre skivetyper skal udskiftes, når skæreydelsen falder mærkbart, eller dele af vinkelsliberen (med undtagelse af skiven) kommer i kontakt med arbejdsmaterialet under arbejdet.
Abrasive skiver skal udskiftes, når deres udløbsdato er nået.

Justering af håndgreb

ADVARSEL
Fare for personskader Hvis håndgrebet justeres under brugen, er maskinens stabilitet ikke længere garanteret, hvilket kan medføre ulykker.
 • Juster aldrig håndgrebet, mens maskinen kører.
 • Kontrollér, at håndgrebet er låst i en af de tre mulige positioner.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Træk frigøringsgrebet tilbage.
 3. Vip håndgrebet til højre eller venstre indtil anslag.
 4. Fastgør håndgrebet igen med frigøringsgrebet.
  Sålænge grebet ikke er i indgreb i en af de tre mulige positioner, kan vinkelsliberen ikke tændes.

Betjening

Slibning

FORSIGTIG
Fare for personskader Indsatsværktøjet kan pludselig blokere eller sætte sig fast.
 • Anvend kun maskinen med påmonteret sidegreb (med bøjlegreb som ekstratilbehør), og hold altid maskinen med begge hænder.

Skæring

 • Ved skæring skal du arbejde med moderat fremføring og sørge for, at maskinen eller skæreskiven ikke sætter sig fast (ca. 90° i forhold til skæreplanet).
  Profiler og små firkantrør skæres bedst ved, at skæreskiven sættes på ved det mindste tværsnit.

Skrubning

FORSIGTIG
Fare for personskader Skæreskiven kan revne og afrevne dele kan medføre personskader.
 • Anvend aldrig skæreskiver til skrubning.
 • Bevæg maskinen frem og tilbage i en vinkel på mellem 5° og 30°.
  • Emnet bliver ikke for varmt eller misfarvet, og der opstår ikke riller.

Tænd/sluk

Tænding

 1. Sæt stikket i stikkontakten.
 2. Skub afbryderen fremad, og tryk den derefter helt ned.
  • Motoren kører.

Frakobling

 • Slip afbryderen.

Rengøring og vedligeholdelse

Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Center eller under: www.hilti.com

Pleje af produktet

  FARE
  Elektrisk stød på grund af manglende beskyttelsesisolering. Under ekstreme forhold kan der ved bearbejdning af metaller udvikles ledende støv indvendigt i maskinen og forringe den beskyttende isolering.
 • Anvend et stationært udsugningsanlæg ved ekstreme anvendelsesbetingelser.
 • Rengør ventilationsåbningerne ofte.
 • Sørg for at forkoble et fejlstrømsrelæ (PRCD).
 • ADVARSEL
  Fare på grund af elektrisk strøm. Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader.
 • Reparationer på elektriske dele skal altid udføres af en elektriker.
 • Anvend aldrig produktet, hvis ventilationsåbningerne er tilstoppede! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i produktet.
 • Hold produktet, især grebsfladerne, tørre, rene og fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
 • Rengør jævnligt maskinens sider udvendigt med en let fugtig klud. Du må ikke bruge sprøjter, damprensere eller hanevand til rengøring!
  Hyppig bearbejdning af ledende materialer (f.eks. metal, kulfibre) kan medføre forkortede vedligeholdelsesintervaller. Vær opmærksom på arbejdspladsens individuelle fareanalyse.

Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse

 • Kontrollér efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, og fungerer fejlfrit.

Transport og opbevaring

 • Transportér ikke elværktøjet med monteret indsatsværktøj.
 • Opbevar altid elværktøjet med netstikket trukket ud.
 • Opbevar produktet tørt og utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér elværktøjet for skader før brug efter længerevarende transport og opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Maskinen starter ikke.
Elforsyningen er afbrudt.
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
Netledningen eller stikket er defekt.
 • Få netkabel og stik kontrolleret og om nødvendigt udskiftet af en elektriker.
Kullene er slidte.
 • Få maskinen kontrolleret af en elektriker, og få om nødvendigt kullene udskiftet.
Genstartspærren er aktiveret efter en strømafbrydelse.
 • Sluk maskinen, og tænd den igen.
Maskinen virker ikke.
Maskinen er overbelastet.
 • Slip afbryderen, og betjen den igen. Lad derefter maskinen køre uden belastning i ca. 30 sekunder.
Maskinen har ikke fuld ydelse.
Forlængerledning har for lille tværsnit.
 • Anvend en forlængerledning med tilstrækkeligt tværsnit.
Fejl på ATC-funktionen
 • Få produktet repareret af Hilti Service.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.