Sprog

WSJ 750
WSJ 850

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Slagtal, ubelastet
Image alternative dobbeltisoleret

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Pendulstiksav
  WSJ 750 | WSJ 850
  Generation:
  01
  Serienummer:

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger for savning med frem- og tilbagegående savklinge

 • Hold elværktøjet i de isolerede håndtag, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller maskinens netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Emnet skal fastgøres og sikres på et stabilt underlag med skruetvinger eller på anden vis. Hvis du kun holder emnet med hånden eller mod din krop, ligger det ustabilt, hvilket kan medføre, at du mister kontrollen over det.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre maskinen.
 • Hold elværktøjet i de isolerede håndtag, når du udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller maskinens netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Brug høreværn. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Brug et let åndedrætsværn ved opgaver, som udvikler støv.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings- og fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning.
 • Maskinen er ikke beregnet til svagelige personer uden instruktion.
 • Maskinen skal opbevares uden for børns rækkevidde.
 • Træk under arbejdet altid netledningen og forlængerledningen bagud væk fra maskinen. Dette nedsætter risikoen for at falde over ledningen under arbejdet.
 • Brug arbejdshandsker. Pendulstiksaven kan blive varm under driften. Ved skift af værktøj kan berøring af værktøjet medføre snitsår og forbrændinger.
 • Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Anvend en så effektiv støvudsugning som muligt. Anvend til dette formål en mobil støvudsugning anbefalet af Hilti til træ og/eller mineralstøv, som er tilpasset til dette elværktøj. Overhold de gældende nationale forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning. Dette medfører en alvorlig fare for at få elektrisk stød.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget. Hvis tilslutningskablet til det elektriske værktøj er ødelagt, skal det udskiftes med en særlig og godkendt tilslutningsledning, der fås i kundeserviceafdelingen. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
 • Få med regelmæssige mellemrum Hilti -service til at kontrollere tilsmudsede maskiner ved hyppig bearbejdning af ledende materialer. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød.
 • Sluk maskinen ved strømafbrydelser, og træk netstikket ud. Dette forhindrer utilsigtet ibrugtagning af maskinen, når strømmen vender tilbage.
Særlige sikkerhedsanvisninger for stiksave
 • Før altid produktet væk fra kroppen under savearbejdet.
 • Hold aldrig hænderne foran eller ind mod savklingen.
 • Sav ikke i ukendte underlag, og hold skærelinjen fri for forhindringer øverst og nederst. Savklingen kan slå tilbage, hvis den rammer en genstand.
 • Sluk produktet i forbindelse med transport.
 • Anvend aldrig produktet uden monteret berøringsbeskyttelse. Undgå at berøre roterende dele. Tænd først maskinen, når du befinder dig i arbejdsområdet. Berøring af roterende dele, især roterende indsatsværktøjer, kan medføre personskader.
 • Find ud af, hvilken fareklasse det støv, der opstår ved arbejdet, har, inden du går i gang med arbejdet. Anvend en industristøvsuger med en officielt tilladt beskyttelsesklassificering, som opfylder de lokale støvbeskyttelsesbestemmelser.
 • Ved gennembrydningsarbejder skal du huske at sikre området på den modsatte side. Fare for personskader, hvis værktøjet gennembryder underlaget.
 • Tag ikke fat under emnet under savearbejdet.
Sikkerhedsanvisninger for støvmodulet WSJ-DRS
 • Ved udskiftning af filtret skal produktet og/eller WSJ-DRS holdes, så støvskuffen kan trækkes af lodret ned og ud. Derved undgås det, at der kommer støv ud.
 • Anvend et let åndedrætsværn ved udskiftning af filtret.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Tænd/sluk-knap
 2. Låseknap (kun WSJ 750/850-ET)
 3. Ventilationsåbninger
 4. Indstillingshjul til slagtalsindstillinger
 5. Udsugningsstuds
 6. Grundplade
 7. Arm til indstilling af pendulfunktion
 8. Låseskrue til grundplade
 9. Styrerulle
 10. Savklinge
 11. Berøringsbeskyttelse
 12. Værktøjsholder
 13. Arm til frigøring af savklinge
 14. Afdækningshætte til udsugning
 15. Glidesko til grundplade
 16. Spånbryder

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en håndført elektrisk pendulstiksav. Den er beregnet til savning i kunststof-, træ- og metalmaterialer samt gips- og fiberplader.

Produktet er forsynet med en udsugningsstuds til en udsugningsanordning. Ved arbejde med udsugningsanordningen skal afdækningshætten være monteret.
Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet.

Potentiel forkert brug

 • Produktet må ikke bruges til kapning af grene og træstammer.
 • Produktet må ikke anvendes til bearbejdning af sundhedsskadelige materialer.
 • Produktet må ikke anvendes til opgaver i fugtige miljøer.

Savsmuldsblæser

Pendulstiksaven er forsynet med en savsmuldsblæser.
Savsmuldsblæseren leder en luftstrøm til savklingen for at holde snitlinjen fri for savsmuld.

Slagtal

Slagtallet kan indstilles på indstillingshjulet. I den forbindelse kan du vælge fra position 1 (lille) til position 6 (stor).
Kravene til den enkelte savklinge er afgørende for den korrekte indstilling.

4-trins pendulfunktion

Savklingens pendulfunktion kan indstilles i fire trin, hvilket gør det muligt at tilpasse savens fremføring (snithastighed) og snitbillede til det materiale, som bearbejdes. Med armen til indstilling af pendulfunktion kan der skiftes mellem de fire trin.
Jo renere og finere snitkanten skal være, jo lavere skal pendultrinnet være. Den optimale indstilling kan man finde frem til ved praktiske forsøg.
Tilstand
Betydning
Trin 0
Ingen pendulbevægelse
Trin 1
Lille pendulbevægelse
Trin 2
Middel pendulbevægelse
Trin 3
Stor pendulbevægelse

Spånbryder

Produktet kan udstyres med en spånbryder.
Takket være spånbryderen forhindres oprivning af overfladen ved savning af træmaterialer.

Støvudsugning med udsugningsanordning

Støvudsugningen reducerer støvbelastningen, forbedrer arbejdssikkerheden ved at friholde snitlinjen og forhindrer større arbejdspladsbelastninger fra støv og spåner.
Tilslut udsugningsanordningen, hvis du igennem længere tid bearbejder træ eller materialer, hvor der kan opstå store koncentrationer af støv.
Når du arbejder med udsugningsanordningen, skal afdækningshætten være monteret.

Leveringsomfang

Pendulstiksav, savklinge, spånbryder, udsugningsadapter, glidesko, unbrakonøgle, afdækningshætte, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Pendulstiksav

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og/eller nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke ydelsesskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01/2003
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Driftstemperatur
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Maksimal skæredybde for bygningsstål
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Maksimal skæredybde for træ
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Lydeffektniveau (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Vibrationsemissionsværdi, savning i træplader (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Vibrationsemissionsværdi, savning i metalplader (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Støvsugermodul


WSJ-DRS
Vægt
0,25 kg

Anvendelse af forlængerledning

ADVARSEL
Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget.
 • Brug kun forlængerledninger med tilstrækkeligt ledningstværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde. I modsat fald kan der forekomme effekttab på maskinen og overophedning af ledningen.
 • Kontrollér regelmæssigt forlængerledningen for beskadigelser.
 • Udskift beskadigede forlængerledninger.
 • Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug.
Anbefalede minimale tværsnit og maksimale ledningslængder finder du bagest i denne dokumentation som QR-kode.

Forberedelse af arbejdet

FORSIGTIG
Fare for personskader! Utilsigtet start af produktet.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Indsætning af savklinge

Image alternative
 1. Tryk på savklingelåsen, og hold den.
 2. Tryk savklingen (med tænderne i skæreretningen) ind i værktøjsholderen, til den går i indgreb.
 3. Hold savklingen mod modstanden, og lad savklingelåsen glide tilbage.
 4. Kontrollér, at savklingen er sikkert fastlåst, ved at trække i den.

Montering af udsugningsadapter

Image alternative
 1. Sæt udsugningsadapteren i åbningen på produktet.
 2. Tryk på udsugningsadapteren nedefra, til den går i indgreb på produktet.
 3. Slut støvsugerslangen til udsugningsadapteren.

Påsætning af afskærmning

Image alternative
 • Skub afskærmningen på produktet forfra, indtil den går i indgreb.

Indstilling af pendulbevægelse

Savklingens pendulfunktion kan indstilles i fire trin, hvilket gør det muligt at tilpasse savens fremføring (snithastighed) og snitbillede til det materiale, som bearbejdes.
Med armen til indstilling af pendulfunktion kan der skiftes mellem de fire trin.
Jo finere og renere snitkanten skal være, desto lavere skal pendultrinnet være.
Den optimale indstilling kan man finde frem til ved praktiske forsøg.
Kravene til den enkelte savklinge er afgørende for den korrekte indstilling.
Image alternative
Tilstand
Betydning
Trin 0
Ingen pendulbevægelse
Trin 1
Lille pendulbevægelse
Trin 2
Middel pendulbevægelse
Trin 3
Stor pendulbevægelse

Indstil slagtallet

Image alternative
 • Indstil slagtallet på indstillingshjulet til mellem 1 (lavt) og 6 (højt).
  • Den korrekte indstilling fremgår af de pågældende krav til savklingen.

Montering af spånbryder

Funktionen kan kun anvendes til savklinger, der er beregnet til dette.
Image alternative
 • Tryk spånbryderen ind i grundpladen nedefra.

Indstilling af skærevinkel

Image alternative
 1. Tag udsugningsstudsen af.
 2. Løsn skruen.
 3. Træk fodpladen lidt fremad.
 4. Indstil den ønskede vinkel ved hjælp af skalaen på produktet.
 5. Spænd skruen.

Forskydning af grundplade

Image alternative
 1. Løsn skruen.
 2. Tryk fodpladen tilbage indtil anslag.
 3. Spænd skruen.

Montering af glidesko til grundplade

Glideskoen til fodpladen bruges ved forarbejdning af materialer, der er modtagelige for ridser.
 1. Hægt glideskoen på fodpladen foran.
 2. Tryk glideskoen mod fodpladen bagpå, til den går i indgreb.

Arbejde

ADVARSEL
Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis netkablet eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, skal du omgående afbryde maskinen og kablet fra lysnettet. Berør ikke det defekte sted!
 • Kontrollér regelmæssigt alle tilslutningsledninger. Udskift defekte forlængerledninger. Få beskadigede netkabler udskiftet af en autoriseret elektriker.
Det anbefales at anvende et fejlstrømsrelæ (HFI) med en brydestrøm på maks. 30 mA.

Tilslutning af støvudsugning

Støvudsugningen reducerer støvbelastningen, forbedrer arbejdssikkerheden ved at friholde snitlinjen og forhindrer større arbejdspladsbelastninger fra støv og spåner.
Image alternative
 1. Sæt afskærmningen på.
 2. Tilslut udsugningsanordningen, hvis du igennem længere tid bearbejder træ eller materialer, da der i den forbindelse kan opstå en højere koncentration af støv.

Tænding

 1. Hvis følgende udstyr findes, skal du desuden udføre denne handling:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Tryk på tænd/sluk-kontakten.
  • Tryk derefter på låseknappen.
   • Afbryderen går i indgreb i stillingen <Til>.
  • Frigør låsemekanismen ved at trykke på tænd/sluk-kontakten igen.
 2. Hvis følgende udstyr findes, skal du desuden udføre denne handling:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Tænd produktet med skydekontakten.

Dyksavning

Image alternative
 1. Stil armen til indstilling af pendulfunktion i position 0.
 2. Sæt maskinen med grundpladens forreste kant på emnet.
 3. Hold produktet fast, og tryk på tænd/sluk-kontakten.
 4. Tryk produktet fast mod emnet, og dyk langsomt ned ved at reducere tilholdevinklen.
 5. Når du har stukket klingen gennem emnet, skal du bringe produktet i normal arbejdsposition.
  • Grundpladen hviler mod emnet med hele fladen.
 6. Sav videre langs med snitlinjen.

Afmontering

FORSIGTIG
Fare for personskader! Utilsigtet start af produktet.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Fjernelse af afskærmning

Image alternative
 • Vrid afdækningshætten lidt, og træk den af fremad.

Tilbagestilling af skærevinkel

 1. Løsn skruen.
 2. Indstil snitvinklen til 0°.
 3. Tryk fodpladen tilbage til udgangspositionen.
 4. Spænd skruen.

Afmontering af støvudsugning

Image alternative
 1. Træk støvsugerslangen af udsugningsadapteren.
 2. Tryk udsugningsadapteren nedad, og træk den af produktet.

Udstødning af savklinge

ADVARSEL
Fare for personskader Ukontrolleret udstødning af savklingen kan medføre personskader.
 • Når savklingen skal skiftes, skal produktet holdes på en sådan måde, at personer eller dyr ikke kan komme til skade, når savklingen udstødes.
Image alternative
 • Tryk armen til savklingelåsen til side indtil anslag.
  • Savklingen løsnes og udstødes.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Tømning af støvbeholder

ADVARSEL
Fare på grund af støv Der frigives støv, når der bankes støv ud af støvudsugningsmodulet.
 • Anvend et let åndedrætsværn.
 1. Tryk samtidig på de to knapper til venstre og højre på støvbeholderen.
 2. Træk støvbeholderen af nedad.
 3. Bank støvet ud af støvbeholderen, eller rengør støvbeholderen med en støvsuger.

Rengøring af udstødningsadapter

 1. Rengør udsugningsadapteren.
 2. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at produktets funktion påvirkes.

Rengøring af savklinger

 1. Fjern regelmæssigt harpiks fra de anvendte savklinger.
 2. Læg savklingerne i petroleum eller en gængs harpiksfjerner i 24 timer.

Transport og opbevaring

Transport
 • Transportér ikke dette produkt med isat værktøj.
 • Sørg for sikker fastgørelse under transport.
 • Kontrollér hver gang efter transport alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
Opbevaring
 • Opbevar altid dette produkt med netstikket trukket ud.
 • Opbevar dette produkt på et tørt og utilgængeligt sted for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér efter længerevarende opbevaring alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.

Fejlsøgning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Savklingen falder ud.
Savklingen er ikke låst korrekt.
 • Gentag tilspændingsprocessen, og sørg for, at værktøjsholderen er åbnet helt, og at savklingen trykkes imod modstanden.
Tilspændingsystemet er snavset.
 • Rengør værktøjsholderen.
Savklingen kan ikke indføres.
Tilspændingsystemet er snavset.
 • Rengør værktøjsholderen.
Det er ikke muligt at tænde produktet.
Netstikket er ikke tilsluttet.
 • Kontrollér forbindelsen.
Kontakten er defekt eller snavset.
 • Rengør kontakten udefra med en klud.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Kontakten kan ikke låses fast.
Kontakten er defekt eller snavset.
 • Rengør kontakten udefra med en klud.
Pendulfunktionen kan ikke justeres.
Noten er snavset.
 • Fjern snavs fra pendularmens not.
Pendulfunktionen fungerer ikke.
Pendulgaflen er snavset.
 • Kontrollér, om der er snavs omkring pendulgaflen, og fjern det, hvis det er tilfældet
Pendulfunktionens arm er i position "0".
 • Indstil den ønskede værdi.
Omdrejningstallet kan ikke indstilles.
Indstillingshjulet er defekt eller snavset.
 • Rengør indstillingshjulet udefra.
Omdrejningstallet er for højt eller for lavt.
Der er indstillet en forkert værdi.
 • Kontrollér den indstillede værdi (skalaen på indstillingshjulet), og ret om nødvendigt indstillingen
Udsugningen med støvsuger eller WSJ-DRS virker ikke
Udsugningshætten er ikke sat på.
 • Kontrollér, at støvsugeren fungerer, og at udsugningsadapteren og udsugningshætten er tilsluttet
Kanalerne på produktet og/eller udsugningsadapteren er snavsede.
 • Rengør fæstet, og kontrollér, om tilbehøret er egnet.
Grundpladen kan ikke drejes.
Monteringsskrue ikke løsnet.
 • Kontrollér skruen, og løsn denne om nødvendigt.
Forbindelsen til produktet er snavset.
 • Rengør området mellem grundpladen og produktet.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Tilbehør kan ikke monteres.
Fæstet til grundpladen er snavset.
 • Rengør fæstet.
Forkert tilbehør.
 • Kontrollér, om tilbehøret er egnet.
Udsugningsmodulet DRS virker ikke.
Fæstet til produktet er ikke korrekt.
 • Kontrollér fæstet til produktet.
Støvbeholder fuld.
 • Tøm støvbeholderen.
Filtret er snavset.
 • Rengør filtret, eller udskift støvbeholderen.
Snittet er ikke lige.
Forkert savklinge til opgaven
 • Anvend en ny egnet savklinge.
Savklingen sløv eller beskadiget.
 • Anvend en ny savklinge.
Materialet bliver for varmt.
For høj skærekraft og omdrejningstal.
 • Reducer omdrejningstallet og trykket på maskinen.
Materialet bliver for varmt (metal).
Manglende smøring ved savning i metal.
 • Anvend en ny savklinge, og sørg for, at der er tilstrækkelig smøring mellem savklingen og emnet

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader. Fare på grund af ukorrekt bortskaffelse.
 • Hvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan det have disse følger: Ved forbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, som man kan blive syg af at indånde. Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batterier eksplodere og dermed forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af miljøet. Ved skødesløs bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ukyndige personer, som ikke ved, hvordan udstyret håndteres korrekt. Dette kan medføre, at du eller andre kommer slemt til skade, eller at miljøet forurenes.
 • Bortskaf omgående defekte batterier. Opbevar disse utilgængeligt for børn. Batterier må ikke adskilles eller brændes.
 • Bortskaf batterier i henhold til nationale regler, eller levér udtjente batterier tilbage til Hilti .
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
I henhold til EU-direktivet om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske apparater indsamles separat og genanvendes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Image alternative
 • Elektriske apparater må ikke bortskaffes som almindeligt affald!

Yderligere oplysninger

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Et link til tabellen med farlige stoffer finder du bagest i denne dokumentation som QR-kode eller på: qr.hilti.com/r3076

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.