Sprog

GX 90-WF

Oversættelse af den originale brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Yderligere symboler

Følgende symboler kan også forekomme i denne dokumentation og på produktet:
Image alternative Generel fare
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug hovedværn
Image alternative Brug beskyttelseshandsker
Image alternative Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  GX-sømpistol
  GX 90-WF
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Krav til brugeren
 • Boltepistolen er beregnet til professionel brug.
 • Apparatet må kun betjenes, serviceres og repareres af autoriseret og trænet personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette apparat.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad du laver, og bruge maskinen til skudmontage fornuftigt. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Afbryd arbejdet, hvis du har smerter eller føler dig utilpas. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå ugunstig kropsstilling. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen.
 • Brug skridsikre sko.
 • Ret aldrig maskinen mod dig selv eller andre personer.
 • Tryk aldrig maskinen mod din hånd, en anden legemsdel eller mod en anden person. Anbring under ingen omstændigheder hånden eller en anden legemsdel i nærheden af næsestykket. Hvis næsestykket trykkes mod en legemsdel, kan løsning af befæstelseselementet ved utilsigtet aktivering medføre alvorlige personskader.
 • Anbring ikke din frie hånd lige bag de materialer, der skal fastgøres.
 • Anbring ikke din frie hånd i nærheden af næsestykket.
 • Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes.
 • Hold altid boltepistolen i bøjede arme (ikke i strakt arm), når den benyttes.
 • Brug (bruger og personer i nærheden) egnet beskyttelsesudstyr bestående af øjenværn, høreværn og beskyttelseshjelm.
Omhyggelig omgang med og brug af maskiner til skudmontage.
 • Boltepistolen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er ladt.
 • Fjern gaspatronen fra maskinen ved transport.
 • Tøm altid maskinen før rengørings-, service- og vedligeholdelsesarbejde, ved afbrydelse af arbejdet samt til lagring (batteri, gaspatron og søm).
 • Opbevar ubrugte gaspatroner og maskiner, der ikke er i brug, beskyttet mod fugt og for høje temperaturer.
 • Kontrollér maskinen og tilbehøret for eventuelle skader for at sikre problemfri funktion i henhold til anvisningerne. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret. Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele, som ikke er en del af den servicepakke, der fås som tilbehør (se kapitlet "Rengøring af maskinen", skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af Hilti Service, hvis der ikke er angivet andet i brugsanvisningen.
 • Hold altid rigtig godt fast i maskinen under inddrivningen. Derved mindskes sandsynligheden for at lede befæstelseselementet væk fra underlaget.
 • Inddriv aldrig et befæstelseselement med en ekstra inddrivning. Inddriv aldrig et befæstelseselement oven i et andet befæstelseselement. Det kan medføre elementbrud og -fastklemning.
 • Følg altid brugsanvisningen. Se i Hilit-håndbogen om befæstelsesteknik.
 • Træk ikke i næsestykket med hånden eller en genstand. Maskinen kan derved under visse omstændigheder gøres klar til drift. Det betyder, at den også kan drive søm ind i legemsdele.
Arbejdsplads
 • Sørg for god belysning af arbejdsområdet.
 • Anvend kun maskinen på arbejdsområder med god ventilation.
 • Anvend kun befæstelseselementer i træ og egnede træmaterialer (se Bestemmelsesmæssig anvendelse): Inddrivning i andre materialer kan forårsage knækkede elementer, splinter eller gennemdrivning.
 • Kontroller, at der ikke opholder sig andre under eller bag arbejdsstedet, inden befæstelseselementerne drives i.
 • Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden på arbejdspladsen kan medføre ulykker.
 • Sørg for at håndgrebene er tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Udsæt ikke apparatet for nedbør, brug ikke apparatet i fugtige eller våde omgivelser. Brug ikke apparatet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Skjulte elledninger samt gas- og vandrør er en alvorlig fare, hvis de bliver beskadiget under arbejdet. Kontrollér derfor først arbejdsområdet f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på apparatet kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning.
 • Hold kun maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
Termiske sikkerhedsforanstaltninger
 • Hvis maskinen bliver overophedet, skal gaspatronen fjernes, og maskinen skal have lov til at køle af. Overskrid ikke den normale inddrivningsfrekvens.
 • Brug altid beskyttelseshandsker, når du skal udføre regelmæssig vedligeholdelse på maskinen uden først at lade den køle af.
Omhyggelig omgang med og brug af gaspatroner.
 • Læs sikkerhedsdatabladet for gaspatronen vedrørende anvendelse, vedligeholdelse og førstehjælp.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Hovedenhed
 2. Håndgreb
 3. Værktøjsnæse
 4. Magasin
 5. Typeskilt
 6. Gaspatronkammer
 7. Batteri
 8. Ventilationsåbninger
 9. Dæksel til hus
 10. Aftrækker
 11. Indstillingshjul
 12. Sømglider
 13. Bæltekrog
 14. Lysdiode
 15. Adapter til overfladebeskyttelse
 16. Skydemuffe

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Maskinen bruges til befæstelse af træ på træ ved hjælp af specialfremstillede befæstelseselementer. Egnede materialer er massivt træ, limtræ, krydsfiner, træspånmaterialer (f.eks. OSB-spånplader), træfibermaterialer (f.eks. MDF-fiberplader) samt finermaterialer (f.eks. multiplex). Maskinen er beregnet til brug af professionelle brugere til trækonstruktionsopgaver. Eksempler på anvendelsesformål fremgår af Hilti-håndbogen om befæstelsesteknik.

Maskinen, gaspatronen og sømmene udgør en teknisk enhed. Det betyder, at korrekt fastgørelse med dette værktøj kun kan garanteres, når de anbefalede Hilti-søm og Hilti-gaspatroner til denne maskine anvendes. De anbefalinger, som Hilti giver vedrørende fastgørelse og anvendelse, gælder kun når disse betingelser overholdes. Maskinen må kun betjenes med hænderne. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre maskinen.
Image alternative
 • Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B 7 til dette produkt.

 • Anvend altid kun den Hilti -godkendte C 7-lader til disse batterier. Yderligere oplysninger finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Dybafladningsbeskyttelse

Maskinen har en dvaletilstand til beskyttelse af lithium-ion-batteriet mod dybdeafladning. Maskinen slukker automatisk helt efter 120 minutters inaktivitet.
 • For at gøre maskinen klar til brug igen skal du kortvarigt tage batteriet ud, og derefter sætte det i igen (nulstilling af batteriet).

Leveringsomfang

Instrument i kuffert, batteri, lader, klud, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Systemkomponenter til brug af maskinen

Til brug af maskinen kræves: Maskine, opladet batteri B 7 Li-Ion, gaspatron GC 31 eller GC 32 og GX-WF-søm til sømforbindelser.

Tekniske data

Boltepistol

Anvendelse
Sømfastgørelse på lægter
Vægt (inklusive batteri)
3,7 kg
(8,2 lb)
Mål
384 mm x 134 mm x 381 mm
(15,1 in x 5,3 in x 15,0 in)
Effektindstilling
ingen
Maks. magasinkapacitet
75 styk.
Vinkel på magasinering
34°
(0,6 rad)
Maksimal inddrivningsfrekvens ved kontinuerlig drift.
1.200 h
Arbejde med afbrydelser
op til 3 befæstelser pr. sekund
Kaliber (gaspatron)
40 g
(1,4 oz)
Anvendelses-/omgivelsestemperatur med GC 31 gaspatron
−5 ℃ … 45 ℃
(23 ℉ … 113 ℉)
Anvendelses-/omgivelsestemperatur med GC 32 gaspatron
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)
Sømlængde
50 mm … 90 mm
(2,0 in … 3,5 in)
Sømdiameter
2,8 mm … 3,1 mm
(0,11 in … 0,12 in)

Lithium-ion-batterier

Batteridriftsspænding
7,2 V
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Støjinformation og acceleration iht. EN 15895

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige boltepistoler. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer boltepistolens primære anvendelsesformål. Hvis boltepistolen imidlertid anvendes til andre formål, med andet udstyr eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af eksponeringen bør man også medtage den tid, hvor maskinen faktisk ikke anvendes. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde boltepistol og udstyr, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Information om støj
Lydtrykniveau ved arbejdspladsen (LpA, 1s)
106 dB(A)
Spidslydtrykniveau på arbejdsstedet (LpC, peak)
138 dB (C)
Lydeffektniveau (LWA, 1S)
108 dB(A)
Usikkerhed, støj (KpA)
2 dB(A)
Tilbageslag
Energiækvivalent acceleration (ahw, RMS(3))
Resultater sømdimension 90x3,1 mm på massiv gran <2,5 m/s2

Ibrugtagning

Ilægning af søm

ADVARSEL
Fare på grund af brug af forkerte befæstelseselementer Ved at anvende forkerte befæstelseselementer kan der opstå maskinfejl og/eller personskader.
 • Sørg især for, at du anvender egnede befæstelsesmidler med korrekt magasinvinkel.
Nederst i magasinet sidder der en holdefjeder. Hvis det maksimale antal befæstelseselementer i magasinet overskrides, kan den sidst indførte sømstrimmel ikke længere holdes tilbage af denne fjeder. Fjern den sidst indførte sømstrimmel.
Image alternative
 1. Vend befæstelseselementerne rigtigt, og læg dem i magasinet nedefra.
FORSIGTIG
Personskade på grund af uopmærksomhed Du kan få fingrene i klemme på grund af uopmærksomhed.
 • Bevæg sømglideren forsigtigt, og træk den kontrolleret tilbage over sømmene, indtil den går i indgreb på den nederste ende af sømstrimlen.
 1. Skub befæstelseselementerne helt ind i retning af næsestykket.
  Hvis sømglideren rammer sømstrimlen for hårdt, kan sømglideren blive beskadiget. Lad ikke sømglideren ramme sømstrimlen ukontrolleret.

Forberedelse af gaspatron

ADVARSEL
Fare for uheld Fare for personskader på grund af gasudslip.
 • Gas, som slipper ud af gaspatronen, er skadelig for dine lunger, hud og øjne. Hold doseringsventilen væk fra ansigt og øjne.
 • Den flydende gas, som er under tryk, kan strømme ud til fare for dig og andre personer. Fjern aldrig doseringsventilen fra en allerede forberedt eller brugt gaspatron.
 • Transportsikring til gaspatron.
  Gaspatronen er udstyret med en transportsikring. Fjern sikringen, før du sætter gaspatronen i maskinen.

Fjernelse af transportsikring

Image alternative
 1. Tag sikkerhedshætten og doseringsventilen af gaspatronen.
 2. Adskil sikkerhedshætten fra doseringsventilen.
 3. Indsæt doseringsventilen i gaspatronens kærv med den forreste indgrebsrille.
  Doseringsventilen har en indgrebsrille for og bag.
 4. Tryk den bageste indgrebsrille ned over gaspatronens læbe, indtil doseringsventilen går i indgreb på dåsen.

Isætning af gaspatron

Image alternative
 1. Åbn dækslet til gaspatronkammeret ved at trykke dækslet op og tilbage.
 2. Pres gaspatronen og doseringsventilen ind i den røde adapter.
 3. Luk dækslet ved at trykke det ned med tommelfingeren og lade låsen gå i indgreb.

Ilægning af batteri

FORSIGTIG
Fare for beskadigelse Forkert betjening af maskinerne kan medføre materielle skader.
 • Læs brugsanvisningen til C 7-laderen for at få oplysninger om opladning af batteriet og yderligere anvisninger om brug og pleje af batteriet.
FORSIGTIG
Fare på grund af batteri, der falder på gulvet. Hvis batteriet ikke er låst ordentligt fast, kan det falde ud af maskinen under arbejdet.
 • Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.
ADVARSEL
Fare for personskader Ved isætning af batteriet kan huden komme i klemme.
 • Vær forsigtig ved isætning af batteriet.
 1. Kontrollér før isætning af batteriet, at kontakterne på batteri og på maskinen er fri for fremmedlegemer.
 2. Skub batteriet ind i åbningen i enden af grebet nedefra, og bring batteriet i indgreb. Lysdioden lyser kortvarigt grønt og angiver, at maskinen er klar til drift.
Image alternative
 1. Lad batterierne helt op før første ibrugtagning.

Batteriets ladetilstand

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Den grønne lysdiode lyser/blinker
Lyser
 • Batteriet er klar til brug.
Blinker
 • Faldende batterispænding. Udskift batteriet snarest.
Den røde lysdiode lyser/blinker
Lyser
 • Batterispændingen er ikke længere tilstrækkelig til brug af maskinen. Udskift batteriet.
 • Skift senest til det andet batteri, når lysdioden på maskinen lyser rødt. Sæt samtidig det andet batteri til opladning, så det er klar til næste gang, der skal skiftes batteri.
Blinker
 • Batteriet er for koldt (< -15° C / < 5° F) eller for varmt (> 60° C / > 140° F), og blæseren starter ikke. Tag batteriet ud, og lad batteriet varme op eller køle ned til den nødvendige temperatur.
Intet signal
Ingen lysdiode lyser eller blinker
 • Batterispændingen ligger under grænseområdet. Oplad batteriet.

Betjening

Næsestykkets indstillingsmuligheder

Image alternative
 • Du kan indstille sømmenes inddrivningsdybde ved hjælp af næsestykkets position. Til dette skal du bruge indstillingshjulet.

Beskyttelse af følsomme overflader

ADVARSEL
Fare for personskader Du kan utilsigtet udløse en fejltænding.
 • Tag batteriet og gaspatronen ud af maskinen før montering og afmontering af overfladebeskyttelsen.
Image alternative
 • Anvend adapteren til overfladebeskyttelse til opgaver i synlige områder på følsomme overflader, f.eks. facader.
  Adapteren til overfladebeskyttelse reducerer aftryk fra næsestykket på træoverfladen.

Udløsningssikring

 1. Anvend aldrig produktet uden udløsningssikring (skydemuffe).
 2. Som beskyttelse mod forkert udløsning er maskinen udstyret med en sikring. Skydemuffen forhindrer, at næsestykket skubbes tilbage, hvad enten det er tilsigtet eller utilsigtet. Derved undgås affyringer.

Inddrivning af søm

Du kan kun inddrive søm, når der er mere end 5 søm i magasinet.
Hold godt fast i maskinen. Undgå fleksible underlag.
Tryk kun på aftrækkeren, når maskinen er presset helt mod underlaget.
Slip først aftrækkeren, når sømmet er drevet helt ind.
 1. Tryk næsestykket mod underlaget, og pres maskinen helt imod.
 2. Foretag inddrivning ved at trykke på aftrækkeren.
 3. Løsn aftrækkeren, og løft maskinen helt fri af underlaget efter inddrivningen.

Tømning af maskine

Fjernelse af batteri

Opbevar batteriet køligt og tørt. Opbevar ikke batteriet i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue. Batterierne skal bortskaffes miljømæssigt korrekt og sikkert, når de ikke længere kan anvendes.
 1. Tryk på de to knapper til frigørelse af batteriet.
 2. Træk batteriet ned og ud af maskinen.

Afmontering af gaspatron

 1. Åbn låget til gaspatronkammeret.
 2. Fjern gaspatronen.
 3. Luk gaspatronkammeret.

Udtagning af sømstrimmel

Image alternative
 1. Løsn sømgliderens låsemekanisme ved at trykke på den sorte knap.
 2. Lad skyderen forsigtigt og langsomt glide i retning af næsestykket, indtil den støder på der.
 3. Lad sømmene i magasinet glide ned.
 4. Tryk på den indvendige låsetap nederst på magasinet. Nu kan du tage sømmene helt ud af magasinet.

Maskinkrog

ADVARSEL
Fare for personskader Hvis maskinen tabes, kan det medføre skader på dig og/eller andre.
 • Kontrollér, at maskinen, som hænger i bæltekrogen, hænger sikkert.
Image alternative
 • Med maskinkrogen kan du hænge maskinen i bæltet, på en stige eller en taglægte. Tryk bæltekrogen hen imod maskinen i magasinets længdeakse. Derved løsnes bæltekrogen fra låsemekanismen og kan klappes ind eller ud.

Rengøring og vedligeholdelse

Pleje af produktet

Før vedligeholdelse og reparation skal maskinen tømmes (fjern gaspatron og befæstelseselementer fra maskinen). Tag batteriet, gaspatronen og sømstrimlen helt ud af maskinen.
 1. Rengør jævnligt maskinens udvendige sider med en hårdt opvredet klud.
 2. Anvend aldrig maskinen, hvis ventilationsåbningerne er tilstoppede! Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 3. Undgå, at der trænger fugt eller fremmedlegemer ind i maskinen og batteriet..
 4. Lad maskinen tørre uden for kufferten, hvis der er trængt fugt ind. Fjern i den forbindelse batteriet, og åbn dækslet til gaspatronkammeret på bagsiden.
 5. Hold altid maskinens greb fri for olie og fedt.
 6. Du må ikke bruge sprøjter, damprensere eller rindende vand til rengøring!
 7. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
 8. Hold batterikontakterne fri for olie og fedt.

Reparation af maskinen

 • Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på maskinen for beskadigelser og alle betjeningselementer for fejlfri funktion. Brug ikke maskinen, hvis der er beskadigede dele, eller betjeningselementer ikke fungerer fejlfrit.
  Lad kun Hilti Service reparere maskinen, hvis den bliver beskadiget.

Rengøring af maskinen

Maskinen skal vedligeholdes og rengøres regelmæssigt. Vi anbefaler at gennemføre rengøring seneste efter 40000 inddrivninger. Rengør desuden maskinen, hvis der i stigende grad opstår fejl, f.eks. tændingsfejl eller tomme inddrivninger.
Image alternative
 • Rengør maskinen regelmæssigt. Anvend kun Hilti -produkter eller produkter af sammenlignelig kvalitet til rengøringen.
  • De i denne forbindelse nødvendige materialer, værktøjer og dokumenter fås som tilbehør hos Hilti .
  • Du kan lade Hilti udføre de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Kontakt i så fald den lokale Hilti -afdeling.

Rengøring af stempel

Snavs og rester i magasinet kan genere stemplets bevægelse. Der forekommer i stigende grad tomme inddrivninger. I så fald skal stemplet rengøres på følgende måde:
Image alternative
 1. Fjern batteriet, gaspatronen og befæstelseselementerne fra maskinen.
 2. Skub stemplet tilbage indtil anslag med en skruetrækker.
 3. Sprøjt rigeligt rengøringsmiddel ind i næsestykket.
 4. Sæt først batteriet og derefter gaspatronen i maskinen igen.
 5. Træk sømglideren tilbage med hånden, og udfør fem tomme inddrivninger på et egnet underlag (se Bestemmelsesmæssig anvendelse).
 6. Indsæt befæstelseselementerne igen, og fortsæt arbejdet som vanligt.
 7. Gentag om nødvendigt trin 1 til 6.

Hjælp ved fejl

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Hyppige tomme inddrivninger
Arbejdshastighed for høj
 • Overhold den maksimale inddrivningsfrekvens.
Maskinen er ikke presset helt mod underlaget, og/eller aftrækkeren er ikke trykket helt ind.
 • Pres maskinen helt imod, og slip ikke aftrækkeren, før sømmet er drevet helt ind.
Maskinen har en driftsperiode på 40000 inddrivninger.
Fastklemt stempel
Søm rager uregelmæssigt frem
Maskinen har en driftsperiode på 40000 inddrivninger.
Hårdt og/eller knudret træ
 • Skift søm eller om muligt underlag.
Gaspatron tom
Utilstrækkelig støtte / manglende underlag
Arbejdshastighed for høj
 • Overhold den maksimale inddrivningsfrekvens.
Forkert stempelplacering
Fastklemt stempel (papir-, søm- eller trærester i maskinen)
Ingen inddrivning: Maskinen viser, at den er klar til brug, aftrækkeren betjenes, maskinen udløses ikke.
Maskinen er ikke trykket helt imod underlaget
Sømklemme
Søm fastklemt i næsestykket
 • Fjern batteriet og gaspatronen.
 • Fjern det fastklemte søm.
 • Skub stemplet helt tilbage med en skruetrækker.
Gaspatronens kapacitet < 1000 søm
Tab af gas på grund af hyppigt uproduktivt tryk
 • Tryk kun maskinen mod overfladen, når du faktisk ønsker at foretage en inddrivning.
Gaspatronkammerets dæksel kan ikke lukkes (med ilagt gaspatron).
Transportsikring på gaspatron ikke fjernet
Søm er drevet for langt ind
Næsestykket for langt tilbage
Søm rager op
Næsestykket for langt fremme
Meget flad indpresningsvinkel
 • Pres så vidt muligt maskinen mod underlaget i en ret vinkel.
Maskinen glider på overfladen
Adapteren til overfladebeskyttelse er monteret på næsestykket
Blæseren starter ikke, lysdioden blinker rødt
Batteriet er for koldt (< -15° C) eller for varmt (> 60° C)
 • Fjern batteriet, varm det op, eller lad det køle af.
 • Sæt et andet batteri i.
Blæseren starter ikke, ingen lysdiode
Maskinen er i dvaletilstand
Hvis problemet fortsætter: ingen batterispænding
 • Sæt et andet batteri i.
 • Oplad batteriet.
Våd maskine/fugt i maskinen
Blæseren starter ikke, lysdioden lyser rødt
Batterispænding til drift af maskinen ikke tilstrækkelig.
 • Sæt et andet batteri i.
 • Oplad batteriet.
Blæseren starter ikke, lysdioden lyser grønt
Stikforbindelsen til blæseren er afbrudt
 • Fjern batteriet og gaspatronen.
 • Sæt blæserstikket i.
Blæserstik er isat korrekt, blæseren starter dog fortsat ikke.
 • Få instrumentet repareret af Hilti Service.
Blæseren kører, maskinen kan ikke tændes
Gaspatron tom
Maskinen har en driftsperiode på 40000 inddrivninger.
Maskinen kan ikke trykkes til
Færre end 5 søm i magasinet
 • Sæt ny sømstrimmel i.
Søm fastklemt
 • Fjern batteriet og gaspatronen.
 • Udfør ikke vedligeholdelsesopgaver på maskinen, mens den er ladt!
 • Fjern fastklemte søm.
Hyppige transportfejl ved kunststofbundne søm
Beskadiget magasinstrimmel
 • Hold godt fast i sømglideren ved betjening.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Image alternative
Yderligere oplysninger vedrørende betjening, teknik, miljø og recycling finder du under følgende link: qr.hilti.com/manual/?id=440645
Dette link finder du også sidst i dokumentationen som QR-kode.